Informujemy, że XXXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
IV. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Rawicz za 2020 rok.

1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawicz za 2020 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rawicz wotum zaufania.

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2020 rok – absolutorium. 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2020 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rawicz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2020 rok.

VI. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
VII. Wolne głosy i wnioski.
VIII. Zakończenie.

ZAŁĄCZNIKI: