26 maja 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w zdalnym trybie obradowania za pomocą systemu WEBEX.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych,
2) zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu projektu strategii zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz na lata 2021-2027,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Północ Sierakowo” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo Gmina Rawicz,
4) przyjęcia programu usług społecznych pn. „Program Usług Społecznych w Gminie Rawicz”,
5) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
6) zamiaru likwidacji filii Rawickiej Biblioteki Publicznej oraz zmiany lokalizacji Rawickiej Biblioteki Publicznej i Oddziału dla dzieci,
7) zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
8) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021-2032,
9) zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
10) rozpatrzenia petycji złożonej przez rodziców mieszkających na terenie Gminy Rawicz,
11) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Rawicz,

VII. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
VIII. Wolne głosy i wnioski.
IX. Zakończenie.

ZAŁĄCZNIK: XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ