28 kwietnia 2021 roku o godz. 16:00 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w zdalnym trybie obradowania za pomocą systemu WEBEX.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
IV. Informacja dotycząca funkcjonowania Międzygminnego Związku Komunalnego Gmin Regionu Leszczyńskiego.
V. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,
2) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
3) zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o. o. na lata 2019-2021,
4) zmiany Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. na lata 2022-2024,
5) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rawicz,
6) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rawicz lub jej jednostkom organizacyjnym oraz w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Rawicz lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł,
7) udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2021 r.,
8) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
9) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021 – 2032,
10) ustalenia Regulaminu korzystania z Rynku w Rawiczu,
11) załatwienia wniosku 5a złożonego przez Mieszkańca Rawicza o udostępnienie dokumentów,
12) rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
VII. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
VIII. Wolne głosy i wnioski.
IX. Zakończenie.

ZAŁĄCZNIK: Informacja o XXXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz