14 kwietnia  2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w zdalnym trybie obradowania za pomocą systemu WEBEX.

Podstawa prawna do zwolnienia radnego:
Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378).

I. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
II.Odczytanie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

1.Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu, gmina Rawicz,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica, gmina Rawicz,
4) zmiany uchwały Budżetowej na rok 2021.

IV. Wolne głosy i wnioski.
V. Zakończenie.

ZAŁĄCZNIK: XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz