W związku z doprecyzowaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przepisów w zakresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty informujemy, że szkoła może zapewnić uczniom klas I-III opiekę na wniosek rodziców, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), : regionalnym ośrodku polityki społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, domu pomocy społecznej, placówce specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodku wsparcia i ośrodku interwencji kryzysowej,
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania),
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek (przedszkola; inne formy wychowania przedszkolnego; szkoły; placówki oświatowo-wychowawcze; placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego; placówki artystyczne; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; młodzieżowe ośrodki wychowawcze; młodzieżowe ośrodki socjoterapii; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania; ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze; placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; placówki doskonalenia nauczycieli; biblioteki pedagogiczne; kolegia pracowników służb społecznych).

Prawo do skorzystania z opieki przez rodziców dotyczy sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, w tym przynajmniej jeden w miejscach wymienionych od lit. a) do lit. k). Wzór wniosku można pobrać na miejscu w szkole lub otrzymać w wersji elektronicznej od wychowawcy. Zgłoszonym uczniom zapewnia się realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Prosimy rodziców, którzy potrzebują skorzystać z ww. formy wsparcia o jak najszybsze składanie wniosków, co umożliwi właściwą organizację pracy świetlicy, stosownie do liczby zgłoszonych uczniów.

Ponadto w klasie VIII szkoły podstawowej, w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby , zapewnia się konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, istnieje możliwość:

1) zorganizowania dla nich zajęć w szkole lub

2) realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Uczniom szkół podstawowych, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Podstawa prawna: projekt rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym).

https://www.gov.pl/attachment/aea5b8af-b183-46e4-8641-0cb334fc71ed