27 stycznia 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w zdalnym trybie obradowania za pomocą systemu WEBEX.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad sesji.
III.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) utworzenia „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu”,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu
3) ustanowienia użytku ekologicznego,
4) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Rawicza, rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji,
5) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020,
6) zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 i 2021 r.
7) zaciągnięcia kredytu bankowego,
8) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021-2032,
9) zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
10) rozpatrzenie skargi Mieszkańca.
11) rozpatrzenia petycji,
12) rozpatrzenia petycji.
VI. Sprawozdanie komisji stałych RMGR z działalności w roku 2020.
VII. Uchwalenie planu pracy komisji stałych na rok 2021.
VIII. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
IX. Wolne głosy i wnioski.
X. Zakończenie.

ZAŁĄCZNIK: XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ