Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu projektu diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie gminy Rawicz.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 29.12.2020 r. do 20.01.2021 r. do godziny 15:00.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Rawicz.
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Rawicz.

Forma konsultacji:

  1. Pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu „Diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie gminy Rawicz” na formularzu konsultacji.
  2. Bezpośrednio biorąc udział w spotkaniach on-line, które odbędą się na platformie internetowej Microsoft Teams w dniu 13.01.2021 r.
    – Godzina 12.00 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
    Godzina 15.30 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
  1. Bezpośrednio poprzez przekazanie formularza konsultacji do skrzynek dostępnych w siedzibie:

Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

– Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

– Skrzynek pocztowych sołtysów z gminy Rawicz

Projekt Diagnozy i formularz konsultacji dostępny jest:

  1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: https://rawicz.pl/obywatelski-rawicz/konsultacje-spoleczne/
  2. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.rawicz.pl;
  3. Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć  w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do specjalnie oznaczonych skrzynek z dopiskiem „Konsultacje Diagnozy potencjału i potrzeb”, skrzynek pocztowych sołtysów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: projekty@opsrawicz.pl  z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2021 r. do godz. 15:00.

Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Rawicz.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kontakt: Natalia Purgacz, tel. 609 128 574, Kinga Klemczak tel. 500 774 841, e-mail: projekty@opsrawicz.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz
Zarządzenie konsultacje projektu diagnozy potrzeb
RAPORT_DIAGNOZA_POTENCJAŁU_DO_KONSULTACJI