Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na projekt wzorniczy, którego wdrożenie zaspokoi specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. W konkursie „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski z wyłączeniem makroregionu Polska Wschodnia. Najlepsze projekty mogą otrzymać aż ponad 1,1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Wnioski w konkursie można składać od 24 listopada.

Konkurs „Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus” jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego celem jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Co ważne innowacja ta ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami fizycznymi i poznawczymi. Konkurs jest elementem długoterminowej strategii rządu na rzecz równości szans w dostępie do produktów.

W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski z wyłączeniem województw znajdujących się na terenie makroregionu Polska Wschodnia, czyli warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Maksymalne dofinansowanie jakie można otrzymać w konkursie to 1 125 000 zł. Wartość projektu musi się zmieścić między 60 tys. zł, a 1,5 mln zł, przy czym wkład własny to minimum 15 proc.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Całkowita pula środków w konkursie to 70 mln zł, z czego prawie 8,5 mln zostanie przeznaczone na projekty w województwie mazowieckim.

Otrzymane wsparcie firmy będą mogły przeznaczyć na usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, czyli na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego czy usługi doradcze, ale także na realizację inwestycji, w tym zakup środków trwałych służących jej wdrożeniu oraz zakup patentów i licencji.

Więcej informacji dot. konkursu Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus.


Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/64942:70-mln-zl-na-innowacje-dla-osob-z-ograniczeniami-psychofizycznymi?