28 października 2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Odczytanie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
IV. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania,
2/ wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rawicz,
3/ określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4/ zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości budynków, w których została uruchomiona nowa działalność gastronomiczna,
5/ zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, na których rozpoczęto realizację nowej inwestycji – udzielanych w ramach pomocy de minimis,
6/ zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1945 r., położonych na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicza oraz położonych przy Rynek Sarnowski, w których wykonano remont elewacji,
7/ zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy  w ramach zasady de minimis,
8 / przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konarzewo” w obrębie geodezyjnym Konarzewo, gmina Rawicz,
9/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania, przestrzennego na obszarze dawnego poligonu w Sierakowie, gmina Rawicz,
10/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania, przestrzennego „Rawicz Wschód” w obrębie geodezyjnym Rawicz, gmina Rawicz,
11/ przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
12/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębno Polskie  – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty, gmina Rawicz,
13/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Masłowo Północ” w Masłowie, gmina Rawicz,
14/ uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
15/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
16/ zmiany uchwały w sprawie udzielenie Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020r. i 2021r.,
17/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz  na lata 2020-2024,
18/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
VI. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
VII. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
VIII. Wolne głosy i wnioski.
IX. Zakończenie.

 Informacja o XXVII sesji