Uprzejmie informuję, że  LVI  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz,  odbędzie się 23 listopada  2022 r. o godz. 13.00 – w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu.

Zapraszamy do śledzenia sesji on-line.

Link do sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA/featured

Porządek obrad:

    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II    Odczytanie porządku obrad.

III   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

IV   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.

V     Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Rawicz.

VI   Podjęcie uchwał w sprawach:

1.wyrażenia intencji nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Rawicz
z miastem Żytomierz (Ukraina),

2.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych,

3.nadania nazwy ulicy w obrębie Dębno Polskie,

4.nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Sarnowa,

5.nadania nazwy ulicy w obrębie  geodezyjny Rawicz,

6.zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rawicz oraz warunków i zasad

korzystania z tych przystanków,

7.finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetu gminy Rawicz udzielonych przez

SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w

Rawiczu,

8.ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele związane z przewozem

dzieci niepełnosprawnych,

  1. zmiany uchwały nr LI/585/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia

zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem

prowadzącymi   jest gmina Rawicz,

10.zmiany  uchwały Nr VII/82/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 kwietnia

2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez

przedszkola publiczne, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia

z tych opłat,

11.uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na

2023 rok,

12.uchwalenia zmian do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

i nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz nagród

dla trenerów i instruktorów wyróżniających się osiągnięciami w działalności

sportowej,

13.uchylająca  uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

14.udzielenie Powiatowi Rawickiemu w 2023 roku pomocy finansowej w formie

dotacji celowej,

15.zmiany uchwały budżetowej na  rok 2022,

16.zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz  na lata 2022-2032,

17.ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-Domu

Dziennego Pobytu w Rawiczu oraz w Dziennych Klubach wsparcia na terenach

Wiejskich,

18.szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach

wspomaganych, w tym mieszkaniach chronionych,

19.nadania statutu Rawickiej Bibliotece Publicznej,

20.zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Rawicz,

21.rozpatrzenie skargi Mieszkańca Rawicza,

22.rozpatrzenie petycji.

VII  Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

VIII Wolne głosy i wnioski.

IX    Zakończenie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Rawicz

(-) Marek Przybylski