W związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawicz na lata 2021-2022” informujemy, że rozpoczęła się procedura naboru wniosków na sfinansowanie kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Rawicz.

W ramach zadania Gmina pokryje koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Rawicz na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru tego typu odpadów. Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w terminie od 23 lutego do 25 marca w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Formularze wniosku wraz z załącznikami można pobrać:

– ze strony internetowej urzędu www.rawicz.pl

– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

Jednocześnie informujemy, że o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji zadania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku wyczerpania limitu zadeklarowanej do usunięcia ilości odpadów azbestowych, bądź wykorzystania środków finansowych wnioski nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje mogą uzyskać Państwo pod nr telefonu 65 616 49 84 wew. 436 w Wydziale Strategii, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Rawiczu. 

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza
Wniosek o sfinansowanie kosztów
Oświadczenie o pomocy de minimis
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym
Wzór oświadczenia dla rolników
Wzór oświadczenia dla prowadzących działalność gospodarczą