Burmistrz Gminy Rawicz informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2021-2027. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2021-2027 oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 5 listopada 2021r. do dnia 10 grudnia 2021r. w następujących formach:

  1. pisemnej – uwagi i opinie do projektu strategii rozwoju można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r., w następujący sposób:
    a) w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, poprzez złożenie formularza w Sekretariacie,
    b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu do urzędu),
    c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: lakomy@rawicz.eu lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: /umgrawicz/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;.
  2. ustnej lub pisemnej podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniach: 25 listopada 2021 r. w godzinach 12:00-15:00 oraz 3 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00-12:00 w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Ogłoszenie wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji są dostępne od dnia 29 października 2021 r.:

Nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2021-2027 określa nowe cele i zadania do zrealizowania na najbliższe lata, wytycza kierunek rozwoju oraz obszary konieczne do poprawy. Strategia bazuje na nowych przepisach prawnych, uwzględnia inne strategie, plany i programy dotyczące sfer: społecznej, gospodarczej i środowiskowej gminy. Wszystkie cele zostały wyznaczone na podstawie nowoczesnej analizy strategicznej. Strategia zawiera rozwiązania w zakresie organizacji procesu jej wdrażania, wskazuje szczegółowe rozwiązania w zakresie ewaluacji.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez zgłaszanie uwag do dokumentu. Państwa aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz na lata 2021-2027, który odpowie na Państwa oczekiwania.