Przedsiębiorco! Uchwały w związku z Tarczą Finansową 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowela Tarczy Finansowej 1.0 PFR zostały przyjęte przez rząd! W związku z powyższym, jak czytamy na www.poradnikprzedsiebiorcy.pl, od 15 stycznia można wnioskować o świadczenie z tarczy finansowej. Sprawdź, kto zgodnie z kodem PKD działalności może ubiegać się o wsparcie!

Tarcza Finansowa PFR – opis pomocy
Zadaniem środków z Tarczy Finansowej PFR jest niedopuszczenie do upadłości firm, a co za tym idzie – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w kraju.

W skład programu pomocy wchodzą m. in.:

 • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm – 6,5 mld złotych;
 • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm – 6,5 mld złotych.

Tarcza Finansowa PFR – komu przysługuje?
Nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z opisanej wyżej pomocy – w szczególności wykluczeni z niej będą samozatrudnieni. Środki przyznawane będą na podstawie kodu PKD danej działalności gospodarczej z 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 oraz na dzień złożenia wniosku, w celu sprawdzenia, ile kodów PKD obejmuje uzyskująca straty jednostka.

! Lista 45 kodów PKD, które mogą ubiegać się o przyznanie subwencji na dzień 5 stycznia 2021 roku:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny;
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.

Tarcza Finansowa PFR – ogólne warunki, jakie trzeba spełnić
Pomoc będzie przysługiwać tym firmom, które zatrudniały pracowników. Kryterium wymaganym jest posiadanie zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku jego braku – zatrudnienie co najmniej 1 pracownika na dzień 31 lipca 2020 roku.
Doprecyzowując, pracownik musi posiadać umowę o pracę – wykluczając tych będących na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych, a także rodzicielskich oraz uczestniczących w przygotowaniu zawodowym.

Tarcza Finansowa PFR – ile wynosi wsparcie?
Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy skorzystali wcześniej z Tarczy Finansowej 1.0, łącznie na jednego pracownika z obu tarcz może wynosić maksymalnie 72 000 złotych dla mikrofirm oraz 144 000 złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Z pomocy mogą skorzystać mikro, małe, średnie i duże firmy.

Tarcza Finansowa PFR – warunki przyznania pomocy w zależności od wielkości firmy

 • Mikrofirmy
  Firmy te uzyskają pomoc finansową, jeżeli:
  zatrudniają 1–9 pracowników z ww. 45 branży PKD w Polsce;
  kwota obrotu lub sumy bilansowej wynosi maksymalnie 2 miliony euro;
  uzyskali spadek obrotu o minimum 30% w związku z epidemią COVID-19 w okresie IV–XII lub w IV kwartale 2020, porównując do tych samych okresów roku poprzedniego.

Na wysokość kwoty pomocy z tarczy będzie miał wpływ spadek obrotów oraz liczba zatrudnianych pracowników. Środki uzyskane z subwencji będą bezzwrotne, pod warunkiem że zostanie utrzymane zatrudnienie oraz działalność nie przestanie istnieć przez minimum 12 miesięcy od uzyskania pomocy. Wniosek będzie dostępny w bankowości elektronicznej w 18 bankach. Maksymalna kwota pomocy dla tego rodzaju firm to 324 000 złotych.

 • Małe i średnie firmy
  Takie firmy otrzymają pomoc z tarczy, jeżeli:
  zatrudniają do 249 pracowników spośród 45 branż PKD; ich maksymalny obrót wynosi 50 milionów euro, a suma bilansowa jest nie większa niż 43 miliony euro; mogą wykazać minimum 30% spadku obrotów z powodu COVID-19.

Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w postaci subwencji wynoszącej 70% straty brutto na podstawie okresu od 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku. Maksymalna pomoc z tarczy to 3,5 miliona złotych w zależności od straty brutto oraz prognozowanych przychodów i kosztów. Środki będą bezzwrotne tylko w przypadku ciągłego prowadzenia działalności oraz w przypadku finansowania straty wynoszącej 70% brutto.

 • Duże firmy
  Pomoc dotyczy firm uzyskujących obrót powyżej 50 milionów euro oraz zatrudniających powyżej 250 pracowników. Polega na skorzystaniu z nowej wersji pożyczki, która pozostanie dostępna do 31 marca 2021 roku.

Zobacz więcej: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-tarcza-finansowa-pfr-kto-i-od-kiedy-moze-skladac-wniosek?