W ramach projektu, można się starać o dotację na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe. Projekt: „Dotacja na Twoją firmę” realizuje Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

I. O PROJEKCIE
Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 314 podmiotów gospodarczych i 41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.
314 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe!

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
  • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
  • imigranci oraz reemigranci;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Więcej >> TUTAJ <<

II. JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ?
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dwóch naborach:

I nabór w okresie 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – czerwiec/lipiec 2021

II nabór w okresie 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – październik/listopad 2021

Dokumentacja dotycząca naborów dostępna jest tutaj.

Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe trzeba przede wszystkim zapoznać się z zapisami Regulaminu oraz w pierwszej kolejności złożyć Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej podpisanej przez Kandydata (zgodnie z podziałem terytorialnym), osoby z powiatu rawickiego w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Siedziba Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim:
Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon: 62 736 10 27
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Więcej >> TUTAJ<<