Jak czytamy u Olesiński & Wspólnicy, w ostatni wtorek opublikowano tzw. branżową „Tarczę 6.0.”, nowelizującą „tarczę antykryzysową” i przewidującą kolejne opcje pomocowe dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii.

Od soboty (19.12) możliwe jest składanie na nowej podstawie wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (na podstawie dodanego art. 15gga).

Uwaga!
Uprzednie skorzystanie z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników (w tym z art. 15g i/lub 15gg) nie wyklucza możliwości zwrócenia się o pomoc również teraz. Kwoty potencjalnego dofinansowania są atrakcyjne i mogą być realnym wsparciem dla pracodawców.

Dla kogo nowe dofinansowanie?

„Tarcza 6.0” ma charakter branżowy. Głównym kryterium możliwości ubiegania się o wsparcie jest okoliczność, że dany podmiot na dzień 30.09.2020 r. prowadził – jako przeważającą – działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wprost wymienionych w ustawie. Dotyczy to m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej i uzdrowiskowej, artystycznej oraz handlu – w zakresie niektórych wyrobów.

Ile mogą zyskać pracodawcy?

Dofinansowanie wynosi 2.000,00 zł na każdego pracownika objętego wnioskiem (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).

Dofinansowanie nie przysługuje od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i/lub których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 15 506,79 zł – stan na dziś (czyli 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS).

Wsparcie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski można składać jeszcze w grudniu (od 18.12), maksymalnie do 28.02.2021 r.

Wymagany duży spadek przychodu

Obok legitymowania się konkretnym kodem PKD, kluczowym warunkiem uzyskania dofinansowania jest spadek przychodu. Pracodawca w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi odnotować spadek przychodu z ww. działalności, w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Pozostałe warunki dotyczą niezalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składkowych na III kwartał 2019, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości czy postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

Otrzymanie dofinansowania to nie koniec obowiązków

Pracodawcy, którzy skorzystają z dofinansowania, powinni pamiętać o wynikających z tego obowiązkach: utrzymaniu miejsc pracy, co do których otrzymują dofinansowanie, informowaniu Urzędu o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość wypłacanych środków oraz przede wszystkim – konieczności prawidłowego wydatkowania środków – z czego później zobowiązani będą się rozliczyć.

To nie jedyne rozwiązanie przewidziane Tarczą 6.0., przedsiębiorcy określonych branż rozważyć mogą także m.in. skorzystanie ze zwolnień w opłacaniu składek ZUS, wykazanych w listopadowych deklaracjach.

Eksperci Olesiński & Wspólnicy pozostają w gotowości, aby doradzić Państwu w zakresie możliwych opcji wsparcia i wesprzeć w procedurze ich sprawnego uzyskania.

Osoby do kontaktu:

Źródło: Olesiński & Wspólnicy