Dla dzieci i młodzieży przybywających z Ukrainy gmina Rawicz organizuje dodatkowy 5-godz. oddział w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu oraz tzw. oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej w Sierakowie. Data rozpoczęcia zajęć zależy od terminu skompletowania kadry pedagogicznej. Jeśli stworzone tam miejsca okażą się niewystarczające, gmina sukcesywnie będzie uruchamiać kolejne na tyle, na ile pozwolą warunki lokalowe. – Chcemy, aby dzieci nabyły tam poczucie bezpieczeństwa, miały zapewnioną opiekę i mogły kontynuować edukację w gronie rówieśników czy rodzeństwa. Dzieci będą też miały szansę na zdobycie podstaw języka polskiego, bez znajomości którego trudno zrozumieć coś z lekcji – wyjaśnia burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik. […]

Для дітей та молоді, які приїжджають з України, ґміна Равіч організовує додаткову 5-ти годинну групу в дитячому садку № 5 в місті Равіч та підготовчі навчальні класи в Початковій школі в Сєракові. Дата початку занять залежить від дати завершення набору педагогічного колективу. Якщо передбачених на даний момент місць виявиться недостатньо, ґміна буде послідовно запускати нові підготовчі навчальні класи в міру доступності приміщень. – Ми хочемо, щоб діти отримали там відчуття захищеності, були забезпечені турботою та мали змогу продовжити навчання разом із однолітками або з братами чи сестрами. Діти матимуть також нагоду вивчити основи польської мови, без знайоства з якою важко […]

Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które realizować będą w 2022 roku zadania publiczne z zakresów pomocy społecznej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami i w wieku emerytalnym, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Lista organizacji wraz z wysokością dotacji znajduje się pod tym linkiem Zarządzenie nr 987/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku

31 stycznia 2022 roku Burmistrz Gminy Rawicz podjął decyzje w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W I edycji otwartego konkursu ofert zostało przyznanych 17 dotacji w łącznej kwocie 472 000 zł. Kolejne rozstrzygnięcia w pozostałych zakresach pożytku publicznego wkrótce. Wyniki konkursu dostępne są również w BIP Rawicz. Zarządzenie 984. rozstrzygnięcie sport 2022

Zarządzeniem nr 977/2022 z dnia 21.01.2022 r. Burmistrz Gminy Rawicz powołał Komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w I edycji konkursu w 2022 roku w składzie: 1) Julita Augustyniak – Przewodnicząca Komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy Rawicz; 2) Michał Turski – Członek Komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy Rawicz; 3) Kinga Klemczak – Członkini Komisji – osoba wskazana przez organizację, delegowana przez Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej; 4) Aneta Jędrzejak – Członkini Komisji – osoba wskazana przez organizację, delegowana przez Stowarzyszenie Ariadna. Zasady działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert zawarte są w Programie Współpracy Gminy Rawicz […]

W wymaganym terminie do 31 grudnia 2022 roku wpłynęło 39 ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rawicz w 2022 roku. Prezentujemy zestawienie wszystkich ofert wraz z wartością proponowanych zadań i wnioskowaną dotacją. Zarówno nazwy zadań, jak i informacje o wnioskodawcach zostały wygenerowane z systemu generatora e-NGO w oryginalnym brzmieniu. Obecnie trwa ocena formalna ofert. Zakończenie procedury i ostateczna decyzja w sprawie przyznania środków nastąpi do końca stycznia. Zestawienie złożonych ofert w I edycji konkursu 2022

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku następujących zadań publicznych Gminy Rawicz: 1) zadania z zakresu pomocy społecznej, 2) zadania z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 3) zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 4) ochrona i promocja zdrowia, 5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 8) turystyka i krajoznawstwo, 9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 10) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 11) wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, 12) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji, celów, […]

Mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. 40 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. (źródło www.dzieje.pl). Z inicjatywy oddziału poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej i przy współpracy z Gminą Rawicz 13 grudnia 2021 roku o godzinie 12:00 nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego działaczy NSZZ Solidarność, którzy zostali poddani represjom władz komunistycznych w okresie stanu wojennego w Wojskowym Obozie Internowania, który w latach […]

Gmina Rawicz uzyskała dotację w wysokości 4.900 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskanych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji Rawickiemu Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „BURSZTYN”  z siedzibą w Szymanowie, któremu Gmina Rawicz powierzy realizację zadania publicznego pod nazwą „Pocovidowa wielozmysłowa terapia dla podopiecznych z Gminy Rawicz”. Stowarzyszenie zrealizuje zadanie w grudniu. Przypominamy, że Gmina Rawicz złożyła w ramach Modułu IV 2 wnioski na łączną kwotę 100.000 zł na działania związane z pomocą osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku […]

Dnia 08.11.2021r. Gmina Rawicz podpisała z Wojewodą Wielkopolskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej w Rawiczu”. Dzięki inwestycji powstanie nowa droga dojazdowa od dworca w kierunku ronda na zbiegu ulic Podmiejskiej i Piłsudskiego. Wykonawcą inwestycji będzie firma GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru Marcina Matuszewskiego. Droga zostanie zbudowana dzięki dofinansowaniu, jakie gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wyniosło 778.428,12 zł. W ramach budowy powstanie niemal 250 metrowy odcinek wzdłuż istniejącej alei spacerowej do rawickiego dworca. Wykonane zostaną również prace związane z budową nowego chodnika, oświetlenia i odwodnienia. Ponadto powstaną 64 miejsca […]