PODSTAWOWE DANE   Powiat: Rawicki Gmina: Rawicz Miejscowość: Rawicz Powierzchnia: 2,21 ha Typ:  Greenfield   PRZEZNACZENIE: Przemysł, składy, magazyny i usługi     INFRASTRUKTURA   Elektryczność: linia energetyczna ok. 400 m od granicy terenu. GPZ: ok. 1100 m od granicy terenuGaz: sieć gazowa – ok. 200 m od granicy terenu Woda: sieć wodociągowa – ok. 200 m od granicy terenu Kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 200 m od granicy terenu Oczyszczalnia ścieków: Rawicz-ul. Półwiejska, ok. 6 minut Zabudowania: nie   POŁOŻENIE   Odległość od drogi o parametrach krajowej: DK36  – ok. 7 min, była DK5 – ok. 5 min Droga ekspresowa numer: S5 – węzeł Rawicz oraz Korzeńsko: ok. 7 minut Odległość od lotniska: ok. 40 […]

Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia o wyłożeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Rawicz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2029 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”. Dokumenty dostępne są TUTAJ.

PSR 2020 Jak się spisać? GUS

Co dziesięć lat do drzwi użytkowników gospodarstw rolnych puka rachmistrz, by przeprowadzić w ich gospodarstwie wywiad bezpośredni do powszechnego spisu rolnego. Zadaje pytania dotyczące gospodarstwa, m.in.  użytkowania gruntów, produkcji rolniczej, zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej, wyposażenia w maszyny rolnicze, liczby pracujących i czasu poświęcanego na pracę w gospodarstwie rolnym. Dawniej odpowiedzi zapisywał na papierowym, a podczas ostatniego spisu – w roku 2010 – na elektronicznym formularzu. W zmieniającym się świecie zmieniają się także metody zbierania danych statystycznych, coraz częściej powtarzalne i mozolne działania człowieka (zapisywanie ręczne pozyskiwanych w spisie informacji na formularzu papierowym) może zastąpić  komputer i odpowiednie oprogramowanie, […]

Urząd Statystyczny w Poznaniu, zaprasza pełnoletnich użytkowników gospodarstw rolnych z terenu województwa wielkopolskiego, którzy dokonali samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 do udziału w konkursie fotograficznym! Konkurs „Moje gospodarstwo w obiektywie” polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego własne gospodarstwo rolne (np. zdjęcie inwentarza, prac polowych) i wysłaniu pliku ze zdjęciem na adres organizatora Konkurs_POZ@stat.gov.pl Więcej informacji o konkursie na stronie: https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/moje-gospodarstwo-w-obiektywie/ Konkurs trwa do 15 października 2020 r.

Projekt Gminy Rawicz polegający na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr 3 Rawicz-Dębno Polskie w roku 2020 o wartości 192.768,06 zł uzyskał dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 30.569,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na linii o długości około 13 km z Rawicza do Dębna Polskiego przewiduje się realizację 10 kursów dziennie w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz dnia 1 listopada. Linia nie będzie funkcjonowała w soboty, niedziele i święta. Przewoźnik wybrany przez Gminę Rawicz rozpocznie kursy od 3 lutego 2020 r. Przystanek Rawicz: Dworcowa PKP – Grota Roweckiego Stadion […]

Inwestycja o wartości 936.674,77 zł obejmująca przebudowę dwóch odcinków drogi biegnących od skrzyżowania z ulicą Westerplatte do ul. Przyjemskiego otrzymała dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 562.004,00 zł. W drugim etapie przebudowy ulicy na pierwszym odcinku o długości 203 m od ul. Przyjemskiego do ul. Westerplatte zostaną wybudowane nowe miejsca parkingowe pod kątem 60 stopni po obu stronach jezdni i dwa przejścia dla pieszych, natomiast na drugim odcinku o długości 211 m od ul. Westerplatte do ul. Przyjemskiego powstanie ścieżka dla rowerów z kostki betonowej, dwa przejścia dla pieszych i dla rowerzystów. Zostaną wybudowane także nowe chodniki […]

Dnia 16.05.2019 r. nastąpił odbiór prac związanych z odnowieniem stawu w Szymanowie oraz rowów melioracyjnych w Szymanowie i Izbicach, natomiast 01.10.2019 r. odebrano prace związane z oczyszczeniem i umocnieniem skarp przy stawie w Sierakowie.   Dodatkowo zagospodarowano także teren przyległy. Przy stawie w Szymanowie stanęły 2 ławki oraz 1 stojak dla rowerów, a przy stawie w Sierakowie 6 ławek i 1 stojak dla rowerów. Ponadto wykonywano nasadzenia 24 drzewek miododajnej lipy drobnolistnej w Szymanowie. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania […]

Komunikat o zamknięciu przejazdów kolejowych w dniu 18 i 19 kwietnia

Na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjętych 23 maja 2019 r. oraz 16 stycznia 2020r. Gmina Rawicz otrzyma pełną kwotę wnioskowanego dofinansowania na realizację projektu: „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”. Całkowita szacowana wartość zadania wnioskowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 to: 20.859.865,21 zł, natomiast przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 11.222.376,18 zł. Rynek Projekt przewiduje przebudowę nawierzchni rawickiego rynku na przestrzeń bezkrawężnikową, tzw. woonerf, która zostanie pokryta ciętą i płomieniowaną kostką […]

Przedsięwzięcie pod nazwą: „EKOLEŚNA WIARUCHNA – LAS BLIŻEJ NAS – obszar edukacyjno-przyrodniczy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa Wiaruchna” w Masłowie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 r. – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 74 614,50 zł, w tym 36 650,00 zł to dotacja WFOŚiGW w Poznaniu a 37 964,50 to środki własne gminy Rawicz.   Utworzony w ramach projektu obszar edukacyjno-przyrodniczy stanowi naturalną makietę piętrowej roślinności lasu; miejsce pożyteczne dla owadów i ptaków, uczące obserwacji i poznawania przyrody […]

Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. W ramach projektu Gmina Rawicz zakupiła 41 laptopów. Wsparciem w projekcie są objęte wszystkie gminne szkoły podstawowe (tj. 8 szkół, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie). Zakupione laptopy przekazano do szkół w celu użyczenia uczniom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Umożliwi to uczniom podjęcie nauki w systemie zdalnym i wyrównanie ich szans edukacyjnych. Projekt jest skierowany także do wykluczonych cyfrowo nauczycieli, który również […]