Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) i po podjęciu przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwały nr LXXVI/796/24 z dnia 28 marca 2024 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej Rawicz Północ.

Przedmiotem sporządzenia planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy dla terenu strefy aktywności gospodarczej zlokalizowanej na północ od Rawicza w obrębach geodezyjnych Izbice, Łaszczyn i Sierakowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do  projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko na wzorze wniosku dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz – http://bip.rawicz.pl/, w zakładce: Urząd Miejski/ Załatw sprawę – Biuro Obsługi Klienta/ Planowanie Przestrzenne/ Wnioski/ Wniosek do APP oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz lub na adres e-mail: planowanie@rawicz.eu w terminie do dnia 6 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy Rawicz.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest Burmistrz Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: www.rodo.rawicz.pl.

Załącznik: MAPA