sesja stół sesyjny 14 lutegoUprzejmie informuję, że  LXXIV  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 28 lutego 2024 r. o godz. 12.00 – w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu.

Porządek obrad:

    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II    Odczytanie porządku obrad.

III   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

IV   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.

V     Informacja o pozyskanych i wykorzystanych środkach zewnętrznych dla  gminy Rawicz  na przestrzeni ostatnich pięciu lat oraz ocena skuteczności działań gminy w tym obszarze.

VI   Podjęcie uchwał w sprawach:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz-Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz,

2. uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu,

3. przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rawicz,

4. planu budowy, przebudowy i remontu dróg,

5. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego“ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł I i II,

6. zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,

7. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz  na lata 2024-2034,

8. rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli,

9. rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Rawicz,

10. rozpatrzenia petycji Klubu Sportowego Rawia – Rawicz,

11. rozpatrzenia petycji dotyczącej inspektora ochrony danych,

VII  Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

VIII Wolne głosy i wnioski.

IX    Zakończenie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Rawicz

(-) Marek Przybylski