Uprzejmie informuję, że LXXII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 31 stycznia 2024 r. o godz. 12.00 – w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu.

Porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II Odczytanie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

IV Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.

V Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmiany Uchwały Nr VIII/48/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rawicz do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie,

2. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

3. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

4. zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zawady,

5. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zielona Wieś,

6. zgłoszenia sołectw Zawady i Zielonej Wsi do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,

7. wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w m. Żołędnica i Sarnówka,

8. nadania nazwy ulicy w obrębie Masłowo,

9. nadania nazwy ulicy w obrębie Masłowo,

10. nadania nazwy ulicy w obrębie Szymanowa,

11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Folwark-Kąty” w obrębach geodezyjnych Folwark oraz Kąty, gmina Rawicz,

12. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Rawicz,

13. stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Rawicz,

14. zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,

15. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2024-2034.

VI Sprawozdanie komisji stałych RMGR z działalności w roku 2023.

VII Uchwalenie planu pracy komisji stałych na luty i marzec 2024 roku.

VIII Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

IX Wolne głosy i wnioski.

X Zakończenie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy Rawicz

(-) Marek Przybylski