Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz informuje, że 26 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu, odbędzie się LXII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz


Porządek obrad:

I Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

II Odczytanie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

IV Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym.

V Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Rawicz.

VI Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach: 99,
100/2, 101, 103/5 położonych w Sierakowie,
2/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz,
3/ udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
4/ przystąpienia w 2023 roku Gminy Rawicz do realizacji programu polityki
zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego
w latach 2022-2023″,
5/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
6/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2023-2034.

VII Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie przez nieletnich praca społeczna w 2023 r. oraz przedstawienie opinii Prezesa Sądu
Rejonowego.

VIII Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

IX Wolne głosy i wnioski.

X Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
(-) Marek Przybylski