ZAWIADOMIENIE
Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniach od 24 kwietnia do 26 kwietnia 2023 r. w miejscowości Wydawy prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 2519 ze zm.) Zarząd Związku sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w tym kontrolę nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.


Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów.

W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół.


Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

– nie posiada przydomowego kompostownika lub

nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym
kompostowniku lub

uniemożliwia upoważnionej przez Zarząd Komunalnego Związku osobie dokonania
oględzin nieruchomości,
wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono niespełnienie przynajmniej jednego z ww. wymagań.


Kontrolę będą prowadzili uprawnieni pracownicy Związku.


Przewodniczący Zarządu Związku

Eugeniusz Karpiński