W związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawicz w 2023 roku” informujemy, że 15 marca 2023 roku rozpoczyna się procedura naboru wniosków na sfinansowanie kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu miasta i gminy Rawicz.

W ramach zadania Gmina pokryje koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Rawicz na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru tego typu odpadów.

Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek  w terminie od 15.03.2023 roku do 07.04.2023 roku  w Biurze Obsługi Klienta tutejszego Urzędu lub drogą elektroniczną przez ePUAP.

Formularze wniosku wraz z załącznikami można pobrać

– ze strony internetowej urzędu  www.rawicz.pl – dostępne poniżej
– w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

Jednocześnie informujemy, że o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji zadania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku wyczerpania limitu zadeklarowanej do usunięcia ilości odpadów azbestowych bądź wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na ten cel wnioski nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 65 616 49 84  / wewn. 436, w  Wydziale Strategii, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza

Wniosek o sfinansowanie kosztów

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym

Oświadczenie dla prowadzących działalność rolniczą

Wzór oświadczenia dla rolników

Formularz dla prowadzących działalność gospodarczą