Po przebudowie poprzednio konsultowanego dokumentu zamieszczamy projekt Programu Usług Społecznych w celu jego skonsultowania.

Konsultacje społeczne odbywają się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), § 3 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rawicz, stanowiących załącznik do uchwały XXXII/374/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rawicz oraz art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel konsultacji

Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców gminy Rawicz opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu projektu Programu Usług Społecznych.

Termin, zasięg i uczestnicy konsultacji

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 13.05.2021 r. do 21.05.2021 r. do godziny 12:00. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren gminy Rawicz. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Rawicz.

Forma przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje przeprowadzone będą w formie elektronicznej poprzez składanie uwag i opinii do projektu Programu Usług Społecznych na formularzu konsultacji. Projekt Programu Usług Społecznych oraz formularz konsultacji dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Wypełniony formularz można odesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: pws@cusrawicz.pl w terminie do 21.05.2021 r. do godz.12:00. Kliknij tutaj i pobierz formularz konsultacji PUS

Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Rawicz.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Kontakt: e-mail: pws@cusrawicz.pl.

Zapoznaj się z projektem PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH