Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. potrwa od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Po raz pierwszy w historii samospis internetowy będzie obowiązkowy dla wszystkich.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany przeprowadzić samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnianiu danych w formularzu spisowym.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach do 17-tego roku życia i nieobecnych podczas spisu zobowiązane są osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe. Na pytania o pozostawanie w związku nieformalnym, przynależność wyznaniową oraz niepełnosprawność odpowiadamy dobrowolnie.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.

Jak możemy spisać się internetowo?
Należy wejść na stronę internetową: https://spis.gov.pl/ a następnie wybrać opcję dostępną na stronie głównej: „PRZEJDŹ DO APLIKACJI SPISOWEJ”.

Jeśli ktoś (ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie dokonać samospisu, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Cele przeprowadzenia NSP 2021:

 • zebranie informacji o liczbie ludności, gospodarstwach domowych, i rodzinach na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju,
 • analiza zmian demograficznych, społecznych i ekonomicznych, jakie zaszły na przestrzeni 10 lat,
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczania informacji innym niż EUROSTAT organizacjom międzynarodowym.

Obowiązkiem spisowym będą objęte:

 • osoby fizyczne, stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski,
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

NSP nie obejmuje:

 • szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicieli dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków, ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych, lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
 • mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami:

 • obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
 • uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI) wspierany programem komputerowym,
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI) – rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez internet, dane są zbierane metodami:

 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego,
 • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu

Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

W ramach NSP 2021 zostaną zebrane następujące dane:

 1. Charakterystyka demograficzna osób:
  1. płeć;
  2. wiek;
  3. adres zamieszkania;
  4. stan cywilny;
  5. kraj urodzenia;
  6. kraj posiadanego obywatelstwa.
 2. Aktywność ekonomiczna osób:
  1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
  2. lokalizacja miejsca pracy;
  3. rodzaj działalności zakładu pracy;
  4. zawód wykonywany;
  5. status zatrudnienia;
  6. wymiar czasu pracy;
  7. rodzaj źródła utrzymania osób;
  8. rodzaje pobieranych świadczeń.
 3. Poziom wykształcenia.
 4. Niepełnosprawność:
  1. samoocena niepełnosprawności;
  2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
  3. stopień niepełnosprawności;
  4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
  1. okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
  2. miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
  3. miejsce zamieszkania rok przed spisem;
  4. fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
  5. rok przyjazdu /powrotu do Polski;
  6. miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
  7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
 6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
  1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
  2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
  3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
 7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
  1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
  2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
 8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
  1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
  2. stan zamieszkania mieszkania;
  3. własność mieszkania;
  4. liczba osób w mieszkaniu;
  5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
  6. liczba izb w mieszkaniu;
  7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
  8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
  9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
  10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  11. stan zamieszkania budynku;
  12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
  13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
  14. liczba izb w budynku;
  15. własność budynku;
  16. liczba mieszkań w budynku;
  17. rok wybudowania budynku.

W razie pojawiających się pytań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 202, informujemy, że do Państwa dyspozycji jest darmowa infolinia pod numer 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

Więcej szczegółów: https://spis.gov.pl/