Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację, prosimy śledzić bieżące komunikaty na stronie www.rawicz.pl.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom chcącym załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz w czasie pandemii Covid-19 do odwołania wprowadza się ograniczenia. W związku z tym nie ma możliwości załatwiania spraw w poszczególnych biurach urzędu. Przy wejściu głównym do Biura Obsługi Klienta zostało przygotowane stanowisko obsługi. Może przy nim przebywać tylko jedna osoba. Ma ona obowiązek zasłaniać usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą oraz zdezynfekować ręce. Korespondencję można umieszczać w skrzynce na listy przy wejściu głównym do Biura Obsługi Klienta oraz w skrzynce umiejscowionej przed budynkiem urzędu (dostęp 24 h). Ze względu na istniejące zagrożenie nadal zachęca się do załatwiania spraw w formie telefonicznej i elektronicznej przez EBOI i ePUAP.
Ważne jest, by w Urzędzie pojawiła się tylko osoba, której sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.
W sprawach nagłych, pilnych należy kontaktować się w godzinach od 7:00 do 15:00
pod numerem telefonu 65 546 54 00, a po godzinach urzędowania pod numerem telefonu 518 778 535.

Od 19 października Wydział Spraw Obywatelskich (meldunki, dowody osobiste, USC) obsługuje interesantów w godz. 7:00-13:00 oraz 14:00-20:00* wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu godziny wizyty.
Bez konieczności umawiania się załatwiane są bieżące sprawy dotyczące zgonów.
(* przerwa od godz. 13:00-14:00 przeznaczona jest na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń)

Kontakt:

65 546 54 43
65 546 54 42
65 546 31 73
65 546 31 91
500 776 417 

Osoby chcące dokonać płatności wynikających ze zobowiązań urzędowych
proszone są o wykonywanie przelewów na konto bankowe PKO Bank Polski S.A.
nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 lub w siedzibie Poczty Polskiej.

Poniżej wykaz przydatnych kontaktów:

Biuro Obsługi Klienta – centrala
tel. 65 546 54 00, e-mail umg@rawicz.eu

Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 46, e-mail d.mencwel@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel. 65 546 54 44, e-mail gczk@rawicz.eu

Sekretariat burmistrza / wiceburmistrza
tel. 65 546 41 64

Kadry i administracja
tel. 65 546 54 05

Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz
– kontakt dla radnych oraz mieszkańców w sprawie wyborów prezydenckich
tel. 65 546 54 07 / 65 546 54 08 / 519 518 571, e-mail biurorady@rawicz.eu

Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
– komunikaty do gminnego informatora, obsługa mediów społecznościowych i strony internetowej urzędu,
sprawy organizacji pozarządowych, info dla organizatorów wydarzeń
tel. 65 546 76 71 / 570 459 330, e-mail promocja@rawicz.eu

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
– kontakt dla inwestorów, przedsiębiorców, COI, PAIH, ZBH
tel. 65 546 54 09, 502 285 876, e-mail inwestor@rawicz.eu

Zgłoszenia
– awarie oświetlenia ulicznego, uszkodzenia dróg i chodników, inne uszkodzenia na terenie miasta i gminy
tel. 518 778 535, e-mail zgloszenia@rawicz.eu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
tel. 65 546 54 32, e-mail anowak@rawicz.eu

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 65 546 31 73 / 65 546 31 91 / 500 776 417

Zespół Ewidencji i Dowodów Osobistych
tel. 65 546 54 43 / 65 546 54 42

Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju
tel. 65 546 54 35, e-mail: m.lakomy@rawicz.eu

Zespół Planowania Przestrzennego
– sprawy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w MPZP,
ustalenia numeru porządkowego, wypisy i wyrysy z planów miejscowych / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu
tel. 65 546 54 38

Program „CZYSTE POWIETRZE”
tel. 65 546 54 44 – w godz. 8:00-10:00

Zespół Ochrony Środowiska
– dotacje na wymianę pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wycinka drzew, bezdomne zwierzęta – tel. 65 546 54 39
– decyzje środowiskowe – tel. 65 546 54 36

Zespół Gospodarki Nieruchomościami
tel. 65 546 54 40

Biuro Zarządzania Drogami
tel. 65 546 54 19, e-mail a.szymanowska@rawicz.eu

Biuro Inwestycji Kubaturowych
tel. 65 546 54 22, e-mail e.skrzypek@rawicz.eu

Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami
tel. 65 546 54 25, e-mail fundusze@rawicz.eu

Zamówienia publiczne
tel. 65 546 54 23 / 65 546 76 67

Zespół Podatków i Opłat
Naliczanie podatków:
– podatek od nieruchomości, rolny, leśny:
tel. 65 546 54 20 / 65 546 54 14, e-mail podatki@rawicz.eu
– podatek od środków transportowych:
tel. 65 546 54 16, e-mail i.staskowiak@rawicz.eu
Płatności / egzekucje:
– podatki – osoby fizyczne: tel. 65 546 54 15
– podatki – osoby prawne, wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa:
tel. 65 546 54 14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
tel. 65 545 40 37, e-mail: ops@rawicz.eu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
tel. 65 545 44 02

Związek Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
tel. 65 546 10 59, e-mail sekretariat@zwikrawicz.pl

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
tel. 65 546 28 66, e-mail sekretariat@zukrawicz.pl

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
tel. 573 208 386 / 573 208 398, e-mail gcuw@rawicz.pl
skrzynka ePUAP /GCUWRawicz/SkrytkaESP.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
tel. 65 546 26 36 (centrala), e-mail osir@rawicz.eu

Muzeum Ziemi Rawickiej
tel. 65 545 35 75, e-mail mzr@rawicz.eu

Dom Kultury w Rawiczu
tel. 65 545 46 10 16, e-mail dk@rawicz.pl
www.dk.rawicz.pl

Rawicka Biblioteka Publiczna 
tel. (65) 546 76 33 – wypożyczalnia
tel. (65) 545 20 04 – dyrekcja                                                                                                           t