Aktualności - inwestycje gminne

Przystąpienie do realizacji inwestycji na terenie Gminy Rawicz

Działając na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 i ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1440 ze zm.), informuję o zamiarze przystąpienia do realizacji następujących inwestycji:

·   przebudowa chodników na ul. 11 Listopada w Rawiczu,

·   przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu,

·   budowa ronda u zbiegu ulic, Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu,

·   przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu,

W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz

 

Nowy dział o inwestycjach gminnych

Szanowni Państwo!

Przygotowujemy dla Państwa dział poświęcony gminnym inwestycjom. Będzie to dział, w którym umieścimy inwestycje zakończone i bierzące oraz informacje o planach inwestycyjnych Gminy Rawicz. Dział ten będzie sukcesywnie uzupełniany o informacje uzyskane z wydziału Inwestycji i Rozwoju. Prosimy o cierpliwość.

Spotkanie informacyjne w sprawie odnowy rynku i deptaków

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie odnowy rynku i deptaków. Spotkanie odbędzie się 12 lipca 2017 r. o godzinie 18.30 w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 w sali 102.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXX/321/16 z dnia 7 listopada 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

Będzie nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

Dziś 28.06.2017 r. Grzegorz Kubik - Burmistrz Gminy Rawicz wraz z Arletą Przydrożną, skarbnik Gminy, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę na dofinansowanie budowy sali przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu!  

Przystąpienie do realizacji inwestycji na terenie Gminy Rawicz

Informacja o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji zlokalizowanych w Gminie Rawicz. Burmistrz Gminy Rawicz działając na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 i ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1440 ze zm.), informuje o zamiarze przystąpienia do realizacji następujących inwestycji:

 

DO GÓRY