Zakończenie prac związanych z nasadzeniami śródpolnymi – II etap

W listopadzie 2018r. zakończyły się prace związane z realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia śródpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II". Nasadzenie zostały wykonane w następujących lokalizacjach:

- 8 szt. lipy drobnolistnej w Łąkcie za świetlicą wiejską,

- 10 szt. lipy drobnolistnej w Izbicach za boiskiem,

- 10 szt. lipy drobnolistnej i 10 szt. klonu jawor w Konarzewie przy drodze w kierunku Sarnówki,

- 20 szt. wierzby białej przy drodze w Słupi Kapitulnej za stawem

Głównym założeniem przedsięwzięcia było tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym przy drogach gminnych. Dzięki nowym nasadzeniom nastąpiło osiągnięcie następującego efektu ekologicznego:

- kształtowanie przyrody poprzez poprawę bioróżnorodności,

- zwiększenie ochrony powierzchni gleb rolniczych, sąsiadujących bezpośrednio z obszarem planowanym do nasadzenia drzew przed erozja wietrzną i wodną,

- odbudowa populacji pszczół miodnych i stymulowanie warunków do ich rozwoju, czemu sprzyjać będą miododajne gatunki drzew i krzewów,

- poprawa warunków mikroklimatycznych na obszarach objętych zadaniem,

- pochłanianie hałasu z pobliskich dróg.

Dostawcą drzewek była Szkółka Drzew i Krzewów z Grądzika k/Żmigrodu. Natomiast nasadzenia wykonał Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 13.524,00zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 9.466,80 zł.