Droga gminna w Żylicach zostanie rozbudowana

Projekt pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz" złożony przez Gminę Rawicz w konkursie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2019 do Wojewody Wielkopolskiego został zatwierdzony do dofinansowania przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja o wartości 2.814.626,75zł uzyska 50% dofinansowanie w kwocie 1.407.313,00zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie zostanie zrealizowane na odcinku od wjazdu do miejscowości Żylice od skrzyżowania tej drogi z drogą wojewódzką nr 309: "Droga 36 - Kaczkowo" na długości 668,18m w zakresie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,5m, poprzez całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy na długości 646,18m przebudowywanej drogi, zostaną także wybudowane/ przebudowane chodniki po obu stronach jezdni. Zostanie wybudowana zatoka autobusowa z peronem po lewej stronie od wjazdu do wsi. Przewiduje się wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowanie istniejącej z odprowadzeniem wód do rowu. Po wykonaniu inwestycji droga, zjazdy oraz dojścia do posesji będą posiadać nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej.

Droga po przebudowie będzie posiadała klasę techniczną L - lokalna o prędkości projektowej 40km/h poza terenem zabudowanym i 30km/h w terenie zabudowanym, kategorii ruchu KR=3 i szerokości  pasa ruchu 3,25m. Zaprojektowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - przejazd dla rowerzystów za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 309; wyspę dzielącą na jezdni oraz znaki aktywne: "Przejście dla pieszych" oraz "Przejście z przejazdem".

 

Dotacja na renowację stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Kultury w Rawiczu

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 29 kwietnia 2019r. przyznał Domowi Kultury dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację projektu "Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu" w ramach "Konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego w 2019r." Zadanie zostanie wykonane w 2019r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Domowi Kultury w Rawiczu dotację w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Rawickiego Festiwalu Teatralnego im. Krystyny Sienkiewicz w 2019r. Festiwal realizowany w cyklicznej formule od 2015 roku przewiduje organizację blisko 10 wydarzeń teatralnych z zaangażowaniem najbardziej znanych i lubianych oraz najwybitniejszych artystów scen polskich. Przedsięwzięcie także z udziałem artystów Rawickiego Teatru Komedii oraz Młodzieżowego Teatru "Decem Toys" działających przy domu Kultury w Rawiczu zostanie zorganizowane jesienią 2019r. Zadanie o całkowitej szacowanej wartości 134.300,00zł będzie również współfinansowane przez Gminę Rawicz oraz sponsorów.

Kolejne dofinansowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Rawicz 19.998 zł dotacji na zakup sadzonek drzew miododajnych. Całkowita szacowana wartość zadania planowanego do wykonania w 2019 r. wynosi 22.220,00 zł. Przy boisku Szkoły Podstawowej w Masłowie zostanie posadzonych 50 szt. głogu Paul's Scarlett, natomiast przy drodze Zielona Wieś - Dębno Polskie - 18 szt. lipy drobnolistnej.

 

 

Droga gminna Słupia Kapitulna - Ugoda zostanie przebudowana

Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie w kwocie 93.750 zł na utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów ornych płytami betonowymi dwuśladowymi na odcinku Słupia Kapitulna - Ugoda na długości ok. 1km. Szacowana wartość inwestycji to około 390.000,00 zł. Zadanie otrzymało pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zostanie wykonane w 2019 roku.

 

Monitoring w centrum Rawicza z dofinansowaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

                               

Projekt opracowany przez Gminę Rawicz we współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie pn. "Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz" o wartości 1.261.765,60 zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 1.135.589,04 zł uzyskał dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 
Zadanie przygotowywane od 2017 roku uzyskało wsparcie w ramach konkursu "Human Smart Cities -Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" i znalazło się wśród 15 laureatów - miast średnich w stosunku do 29 miast zgłoszonych w tej kategorii. W ramach projektu przewidziano wykonanie modułowego systemu "Bezpieczne miasto" na który składają się: 1) moduł monitoringu wizyjnego umożliwiającego sterowanie ruchem miejskim i informowania o wolnych miejscach postojowych; 2) moduł oświetleniowy bazujący na oprawach LED i dostosowujący natężenie światła do warunków otoczenia; 3) moduł jakości powietrza obejmujący zakup i montaż 6 stacji monitorujących stężenie pyłów zawieszonych - PM 2.5 oraz PM 10. System będzie zarządzany elektronicznie w siedzibie Gminy oraz umożliwi zgłaszanie awarii z poziomu aplikacji na smartfona. Zadanie przy współudziale mieszkańców zostanie zrealizowane w latach 2019 - 2021.

Droga Żylice - Izbice zakończona

Dnia 07.09.2018r zakończono i odebrano zadanie pn.  "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice - Żylice". Inwestycję polegającą na przebudowie drogi z gruntowej na utwardzoną tłuczniem granitowym na odcinku około 1,27km wykonywała firma Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś za kwotę 298.982,25zł.
 
Zadanie zrealizowano w ramach środków pochodzących z dotacji budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 118.500,00zł.

 

Partnerska Inicjatywa Miast w Rawiczu, Bojanowie i Żmigrodzie

W dniach 26 – 28 września w Rawiczu odbyły się warsztaty „Partnerskiej Inicjatywy Miast”, Sieć Jakość Powietrza – Czysty Oddech Miasta, przy współudziale przedstawicieli organizatora – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz eksperta z Politechniki Warszawskiej pana Artura Badydy – opiekuna naukowego sieci. Przypomnijmy, liderem przedsięwzięcia jest Nowy Sącz natomiast partnerami: Toruń, Opalenica, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Kudowa-Zdrój, Rawicz, Pszczyna, Bojanowo, Żmigród, Nowa Ruda i Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. We wrześniu do partnerów dołączyła Skawina. Partnerska Inicjatywa Miast ma na celu wypracowanie dokumentu strategicznego Miejskiej Inicjatywy Działania (MID) dla każdego z miast, który będzie podsumowaniem wymiany wiedzy i doświadczeń. Zawartość MID będzie podstawą ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na opisane w nim zadania.

Ulica Bociania w Masłowie zostanie rozbudowana

Wojewoda Wielkopolski przyznał Gminie Rawicz dotację w wysokości 1.863.183,00zł na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa ulicy Bocianiej w Masłowie o wartości 3.105.305,57zł w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej", którego pierwsza edycja została uruchomiona w 2018r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, przyznał dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł na renowację obiektów Domu Kultury w Rawiczu w ramach konkursu "Ochrona Zabytków 2018".

DO GÓRY