Fundusz Spójności - Projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

„Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo”. Umowa z WFOŚ na dofinansowanie kanalizacji w Masłowie i Szymanowie Gmina Rawicz będzie realizowała projekt pt. „ Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo”. Umowa o dofinansowanie na powyższe zadanie została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dnia 14.05.2009r.

 

Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 851 505,20 PLN z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM.

Całość inwestycji wynosi 9 180 719,28 PLN (natomiast wartość przed przetargiem wyniosła 16 760 648,66 PLN).
Zakres rzeczowy projektu obejmie budowę:
- kanalizacji sanitarnej w Szymanowie o łącznej długości 7,46 km oraz przepompowni ścieków,

- kanalizacji sanitarnej w Masłowie o łącznej długości 9,47 km oraz dwóch przepompowni ścieków,

- sieci wodociągowej w Masłowie o łącznej długości 240 m,

- kanalizacji deszczowej w Masłowie o łącznej długości 3,81 km

Inwestycja będzie przeprowadzona w latach 2009 – 2011.
 
 
14.05.2009 r. Kasa na inwestycje kanalizacyjne
 

W WFOŚiGW w Poznaniu prezesi funduszu podpisali z burmistrzem umowę na dofinansowanie projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo”.
Gmina Rawicz w ubiegłym roku złożyła wniosek do programu Infrastruktura i Środowisko w ramach Narodowej Strategii Spójności o dofinansowanie budowy kanalizacji w Masłowie i Szymanowie, które to zadanie ma kosztować łącznie około 16.760.000 zł. Składając wniosek liczyliśmy, że dofinansowanie wyniesie 85% całości kosztów, czyli ponad 14 mln zł. W trakcie sprawdzania wniosku w Ministerstwie Infrastruktury okazało się, że do kosztów kwalifikowanych (do kwalifikowanych zalicza się tylko koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej, a nie ma w nich kosztów budowy kanalizacji deszczowej) zaliczyć można tylko kwotę 8.581.452 zł. Tak więc, jeśli gmina zrealizuje obie inwestycje, to może otrzymać maksymalnie dotację ze środków UE w wysokości 7.294.000 zł. Reszta musi pochodzić z budżetu Gminy. Ostateczne wartości dotacji zostaną ustalone po przetargu na budowę kanalizacji w Masłowie i Szymanowie.

Warto dodać, że w pierwszym naborze wniosków o środki UE w programie PO IiŚ zakwalifikowanych do dofinansowania z całej Polski zostało osiem wniosków, a z Wielkopolski były to dwa: Rawicza i Krotoszyna.

Szukając pokrycia na brakującą jeszcze kwotę 9.466.000 zł, Gmina złożyła wniosek o kredyt (w tym przypadku, gdy już jest dofinansowanie w postaci dotacji ze środków UE, można ubiegać się tylko o kredyt w 100% zwrotny z odsetkami) do WFOŚiGW. Fundusz zdecydował, że na budowę kanalizacji w Masłowie i Szymanowie pożyczy Gminie Rawicz 4.600.000 zł. Więc do ogłoszenia przetargu potrzebna jest jeszcze kwota z własnych środków w wysokości 4.866.000 zł.

 

26.02.2010 r. Aneks do umowy finansowej

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiciele Gminy Rawicz podpisali z Jerzym Puchem, wiceprezesem WFOŚiGW aneks do umowy na finansowanie budowy kanalizacji Masłowo-Szymanowo.
Zmiana dotyczyła wysokości kwot wynikających z przetargu, w którym wartość inwestycji uległa obniżeniu w stosunku do kwot planowanych w kosztorysie inwestorskim. Wartość projektu po przetargu wynosi 9.180.719,28 z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 4.851.505,20 zł.

 

 6.11.2010 r. Prace kanalizacyjne w toku

Prace przy budowie kanalizacji w Masłowie przeniosły się na ul. Działkową. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Masłowie i Szymanowie jest największą, jak do tej pory inwestycją realizowaną przez gminę – tego typu inwestycje są dla naszego samorządu niezbędne, bo kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jest jednym z priorytetowych zadań własnych gminy.
- Wiedzieliśmy, że prędzej, czy później musimy tę inwestycję przeprowadzić. Wiadomo, że dla mieszkańców tych miejscowości im prędzej, tym lepiej. Kiedy pojawiła się tylko możliwość sięgnięcia po środki unijne, nie sposób było z okazji nie skorzystać - mówi Tadeusz Pawłowski burmistrz Gminy Rawicz.
Gmina Rawicz, jako pierwsza w Wielkopolsce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pod nazwą: „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I „Gospodarka wodno-ściekowa”, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ogólna wartość projektu wynosi 9,18 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 4,85 mln zł. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2009 roku, a zakończenie planowane jest na maj 2011 roku.

 

Przedmiotem projektu jest budowa:
- kanalizacji sanitarnej w Szymanowie o łącznej długości 7,46 km oraz przepompowni ścieków,
- kanalizacji sanitarnej w Masłowie o łącznej długości 9,47 km oraz 2 przepompowni ścieków,
- sieci wodociągowej w Masłowie o łącznej długości 240 m,
- kanalizacji deszczowej w Masłowie o łącznej długości 3,81 km.
Bezpośrednim celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, a co za tym idzie także zdrowia mieszkańców regionu.
Inwestycja pobudzi rozwój społeczno-gospodarczy poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyeliminuje wszelkie ograniczenia wynikające z braku możliwości odprowadzania ścieków oraz redukcję zanieczyszczeń przedostających się do gleby, wód gruntowych i wód powierzchniowych (rzeka Masłówka, Dąbroczna, a dalej Barycz i Odra). Poprzez podłączenie 501 gospodarstw domowych do kanalizacji zmniejszą się wielkości niekontrolowanych zrzutów ścieków do wód gruntowych. Inwestycja przyczyni się tym samym do powstania perspektyw na rozwój działalności gospodarczej zgodnie z zasadami poszanowania środowiska, a także do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Rawicz.
W wyniku realizacji projektu poziom skanalizowania miejscowości Masłowo wzroście do 65%, a Szymanowa do 100%. Wybudowanie łącznie 16,93 km kanalizacji sanitarnej przyczyni się do powiększenia łącznej długości kanalizacji sanitarnej, jaka została założona przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych powyżej 15 tys. RLM.
- Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Masłowie etap 3-4 jest kolejnym etapem całego przedsięwzięcia dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej w Masłowie, które zostało podzielone na 4 etapy. Pierwsze dwa zostały zrealizowane w latach 2005-2006 w ramach programu ZPORR - dodaje burmistrz Pawłowski.

Równocześnie z opisanym projektem Gmina Rawicz, realizuje inny projekt z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 1”. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. Kolejne etapy budowy kanalizacji w Dębnie Polskim będą realizowane w latach 2011-2013.
Ponadto Gmina Rawicz ma na koncie również sukcesy w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu pomyślnie środków unijnych z takich programów, jak: PROW, WRPO, NPPDL, ORLIK 2012.

 

01.08.2011r. Coraz bliżej końca inwestycji
Rzeczowe zakończenie inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” zaplanowane jest na 30.08.2011r. Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się 31.05.2011r. lecz Wykonawca robót wystąpił do Gminy o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji o 3 m-ce. Gmina za zgodą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedłużyła umowę z Wykonawcą do końca sierpnia br. Po zakończeniu robót miesiące wrzesień i październik zgodnie z harmonogramem przewidziane są na odbiór, ewentualne usuwanie usterek i przekazanie do użytkowania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu. Po tym czasie nastąpi rozliczenie inwestycji dofinansowanej ze środków UE, a ZWiK rozpocznie zawieranie umów o przyłączenie posesji do nowo wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej.
 

 

Galeria zdjęć:

 
DO GÓRY