Zakończenie projektu POIŚ

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

PROGRAM OPERACYJNY  INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,

działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

GMINA  RAWICZ

informuje, że

zrealizowała projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej  podrawickich miejscowości - Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

W wyniku inwestycji wybudowano:

w Masłowie:

- 6,07 km kanalizacji sanitarnej 

- 3,97 km kanalizacji deszczowej

- 0,24 km sieci wodociągowej 

- 1,83 km przyłączy do sieci kanalizacyjnej

- 1,08 km rurociągu ciśnieniowego

- 2 przepompownie

 

w Szymanowie:

- 3,14 km kanalizacji sanitarnej

- 1,24 km przyłączy do sieci kanalizacyjnej

- 1,33 km rurociągu ciśnieniowego

- 1 przepompownia

 

Bezpośrednim celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, a co za tym idzie, także zdrowia mieszkańców regionu.

Ogólna wartość projektu wyniosła  8.146.137,40zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło 4.094.289,38 zł. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2009 roku, a zakończyła w grudniu  2011 roku uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym, od grudnia 2011r mieszkańcy wsi Masłowo i Szymanowo sukcesywnie podłączają  się do zbiorczej sieci kanalizacji w Rawiczu. Umowy na odbiór ścieków są zawierane z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.

Projekt zrealizowany został  przy  współudziale  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - jako Instytucji Wdrażającej (www.wfosgw.poznan.pl), Ministerstwa Środowiska - jako Instytucji Pośredniczącej (www.pois.gov.pl) oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - jako Instytucji Zarządzającej (www.mrr.gov.pl).

DO GÓRY