Informacje ogólne o projekcie

Samorząd Gminy Rawicz przygotowuje się do realizacji projektu pn."e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" w ramach:

Programu Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

Zadanie to zaplanowane na lata 2014-2015 zostanie w całości sfinansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4.942.719,80 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana 04.06.2012r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu grupie mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością. Działanie to powinno pomóc w poprawie ich sytuacji materialnej poprzez aktywne poszukiwanie pracy lub jej świadczenie na odległość za pomocą internetu szerokopasmowego. Ponadto zakłada się, że projekt pomoże podnieść poziom wykształcenia mieszkańców gminy umożliwiając studiowanie zaoczne lub eksternistyczne, a także wykorzystanie dostępnych w Internecie źródeł wiedzy przez dzieci w wieku szkolnym.

W ramach projektu zostaną  zbudowane 2 maszty,  sieć szerokopasmowego internetu w formie radiowej i światłowodowej, zostanie zakupionych 122 zestawów  komputerowych dla indywidualnych beneficjentów i  110 zestawów dla jednostek podległych Gminie oraz zostaną przeprowadzone szkolenia.

Projekt jest realizowany przy współudziale:

1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca www.poig.gov.pl lub www.mrr.gov.pl

2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Instytucja Pośrednicząca www.mac.gov.pl

3. Władza Wdrażająca Programy Europejskie - Instytucja Wdrażająca www.wwpe.gov.pl

 
DO GÓRY