Projekt zakończony

Samorząd Gminy Rawicz informuje mieszkańców o  zrealizowaniu projektu pn. "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 

 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4.703.668,51 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana 04.06.2012r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie.
Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu grupie mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością. 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru uczestników do projektu zakwalifikowało się 122 Beneficjentów: 47 z Rawicza, 10 z Słupi Kapitulnej, 3 z Szymanowa, 8 z Masłowa, 12 z Wydaw, 10 z Dębna Polskiego, 12 z Zielonej Wsi, 9 z Zawad, 8 z Ugody i 3 z Łąkty. Są to w szczególności gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej/systemu świadczeń rodzinnych, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, samotni rodzice oraz rodziny zastępcze. Wszyscy Beneficjenci otrzymali sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu przez okres 5 lat w formie użyczenia oraz zostali przeszkoleni. 
Wsparcie w ramach niniejszego projektu otrzymało również 15 jednostek koordynacyjnych podległych Gminie, gdzie udostępniono łącznie 110 komputerów z dostępem do internetu. Są to Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 4, 5, 6 w Rawiczu; Szkoły Podstawowe w: Masłowie, Słupi Kapitulnej, Zielonej Wsi; Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, Gimnazjum w Sierakowie, Miejsko- Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, Środowiskowy Dom Samopomocy, Rawicka Biblioteka Publiczna, Filia Biblioteki w Słupi Kapitulnej i Ratusz. 
 
W ramach projektu powstały maszty nadawcze w Rawiczu i Wydawach, 7 masztów dachowych na budynkach szkolnych, a Gmina Rawicz udostępniła  sieć szerokopasmowego internetu w formie radiowej i światłowodowej. Projekt zakończył się 31 października 2015r.
 
    
 
    
 
 
 
Projekt jest realizowany przy współudziale:
1. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca www.poig.gov.pl; www.mrr.gov.pl
2. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Instytucja Pośrednicząca www.mac.gov.pl
3. Władza Wdrażająca Programy Europejskie/ Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Instytucja Wdrażająca www.cppc.gov.pl