A- A A+

Obowiązek umieszczania na budynku tabliczki z numerem porządkowym posesji

Burmistrz Gminy Rawicz apeluje i przypomina o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku, zgodnie z art. 47b ust.1, 2, i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 650 ze zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przepisy nakładają na właściciela zabudowanych nieruchomości obowiązek zawieszenia na budynku tabliczki z adresem nieruchomości na własny koszt, w terminie 30 dni od dnia nadania przez gminę numeru porządkowego.
Na tabliczce oprócz numeru porządkowego budynku zamieszcza się nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazwy – nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z jego numerem umieszcza się również na ogrodzeniu. Tablica z numerem porządkowym nieruchomości powinna być oświetlona i utrzymywana w należytym stanie.
Nieoznaczenie nieruchomości powoduje utrudnienia jednoznacznego zidentyfikowania nieruchomości. Prawidłowe oznakowanie nieruchomości usprawni interwencje służb ratunkowych, tj. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji, a także usprawni pracę poczty oraz firm kurierskich dostarczających listy i przesyłki.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.) niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym może skutkować grzywną dla osoby mającej obowiązek oznaczenia nieruchomości.
DO GÓRY