A- A A+

Pomagamy bezdomnym z naszej gminy

Bezdomność jest zjawiskiem społecznym. Na gruncie ustawy o pomocy społecznej za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowych zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art.48a ust.1 i ust.4 ustawy, udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz w ogrzewalni.

Gmina Rawicz wyraziła wolę podpisania porozumienia w celu zapewnienia miejsc noclegowych dla mieszańców Gminy Rawicz w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie.

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony osób najbardziej potrzebujących. Uaktualniona została lista osób bezdomnych. Wspólnie z policją zostanie przeprowadzona akcja – sprawdzenie miejsc niezamieszkałych, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, po to aby odpowiednio wcześnie dotrzeć z pomocą.

Zwróćmy także uwagę na osoby, którzy wkrótce mogą zostać bezdomni. Potencjalnymi bezdomnymi są więc np. osoby przebywające w zakładach karnych, szpitalach, u znajomych, na działkach.

DO GÓRY