A- A A+

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia znacznych opadów śniegu, przypomina właścicielom i zarządcom obiektówbudowlanych o obowiązku usuwania  nadmiaru śniegu z dachów, nawisów lodowych, śnieżnych  pojawiających się na elementach budynku.
 
Zjawiska te mogą spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.
 
Jednocześnie przypominam właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom wszystkich obiektów budowlanych o obowiązku ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej w szczególności w zakresie  związanym z wymaganiami, o których mowa w art.5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.). W szczególności dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych należy przestrzegać wymagań związanych z ich utrzymaniem, o których mowa w art. 61 ust. 2 Prawa budowlanego, który zobowiązuje właścicieli, zarządców i administratorów budynków do likwidacji zagrożeń stwarzanych przez zaleganie śniegu na dachach oraz nawisy śnieżne i lodowe. Zgodnie z tym samym przepisem mają oni obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska, tj. m.in.: intensywne opady atmosferyczne oraz silne wiatry.
 
Art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego zgodnie z którym, obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów ściegu, w przypadku, gdy może to spowodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 
Art. 70 Prawa budowlanego - właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1-4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
 
Ponadto kto nie spełnia określonego w art. 61 ww. ustawy obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku /art. 91a Prawa budowlanego/.
 
W przypadku braku wywiązywania się przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego z obowiązku usuwania ponadnormatywnej ilości ściegu z dachu oraz nawisów śnieżnych i lodowych będą wydawane stosowne decyzję administracyjne oraz wystawiane mandaty karne.
 
                                                                  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 
                                                                                   Paweł Moryson 
DO GÓRY