A- A A+

XLVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Uprzejmie, informuję, że  XLVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 28  grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21.

Porządek obrad:

I.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II.    Odczytanie porządku obrad sesji.

III.   Interpelacje i zapytania Radnych.

IV.   Podjęcie uchwał w sprawach:

         1/wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

         2/wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu,

         3/finasowania świadczeń zdrowotnych z budżetu gminy udzielanych przez SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,

         4/uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie gmina Rawicz,

         5/uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie gmina Rawicz,

         6/ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

         7/ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                      uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Rawicz publicznych przedszkolach oraz określenia warunków               częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat

         8/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2024,

         9/zmiany uchwały budżetowej na  rok 2017.       

       10/wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

       11/planu pracy Rady Miejskiej Gminy Rawicz na rok 2018. 

       12/zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Rawicz, rodzinom polskiego pochodzenia w ramach repatriacji.

V.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

VI.  Wolne głosy i wnioski.

VII. Zakończenie.

                     

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                               Rady Miejskiej Gminy Rawicz

                                                                                     (-) Marek Przybylski  

DO GÓRY