A- A A+

Informacja dla mieszkańców ul. Myśliwskiej i XXX-lecia w Rawiczu

Uprzejmie informuję, iż Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 21 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę nr XXXIX/415/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy Edwarda Nowiaszaka, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. U. z 2017 poz. 4786) oraz uchwałę nr XXXIX/414/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. U. z 2017 poz. 4785).

Uchwały zostały podjęte w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.744).

 

 

Powyższymi uchwałami dokonano zmiany nazwy ulicy:

a) Edwarda Nowiaszaka na ulicę Myśliwską,

b) XXX-lecia PRL na ulicę XXX-lecia.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

 

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Aktualizacja danych w adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy nastąpi z urzędu.

W związku ze zmianą, mieszkańcy ww. ulicy powinni wykonać następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Rawiczu – należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym za 2016 rok na druku ZAP-3. 

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku CEIDG–1 o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do korespondencji, miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne. Powyższe dotyczy także przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS Inspektorat w Rawiczu, ul. Mikołajewicza 18, 63-900 Rawicz. 

4. Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami:

a) np. Tauron Dystrybucja sp. z o.o., powinny zmianę danych adresowych dokonać na „wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej” lub w dowolnej formie pisemnej na adres: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, lub poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem eBOK, za pośrednictwem formularza online lub telefonicznie (www.tauron.pl),

b) np. ENEA Operator sp. z o.o., powinny zmianę danych adresowych dokonać w formie pisemnej   z informacją jakie dane się zmieniły oraz z załączoną kopią dokumentu potwierdzającego zmianę nazwy ulicy; przekazanie może nastąpić poprzez kontakt listowny na adres wskazany na fakturze, internetowo w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta lub przez formularz kontaktowy, albo osobiście w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

5. Dostawca gazu ziemnego – osoby będące klientami np. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa powinny zmianę danych adresowych zgłosić w formie „oświadczenia o zmianie danych klienta zawartych w umowie” osobiście lub w dowolnej formie pisemnej na adres: PGNiG, Biuro Obsługi Klienta, ul. P. Skargi 7, 63-900 Rawicz.

6. Opłata za gospodarowanie odpadami – korektę deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć na druku deklaracji na adres Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 63-100 Leszno.

7. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora. 

8. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej. 

W związku z dokonaną zmianą nazwy ulicy, Burmistrz Gminy Rawicz zwraca się z prośbą do zarządców budynków usytuowanych przy ulicy Myśliwskiej i przy ulicy XXX-lecia w Rawiczu o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie. Jednocześnie, proponuje się, aby na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszczona była aktualna nazwa ulicy. Umieszczenie na budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy ma zasadnicze znaczenie dla działania na tym terenie służb tj. Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego itp.

 

(-) Burmistrz Gminy Rawicz

DO GÓRY