A- A A+

XXXVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

 

 

Uprzejmie informuję, że XXXVII  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz,  odbędzie się  26 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

 

 

 

Porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II.   Odczytanie porządku obrad sesji.

III.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IV.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz.

V.   Interpelacje i zapytania Radnych.

VI.  Informacja na temat wykorzystania bazy sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji    

       w Rawiczu.

VII. Informacja w sprawie działalności Domu Kultury w Rawiczu w 2016 roku oraz  

        Plany  i  zamierzenia na rok 2017.

VIII. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej konkursu na  

         rewitalizację rynku w Rawiczu. 

 IX.  Podjęcie uchwał w sprawach:

         1/ uchwalenie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Rawiczu.

         2/zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

          i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia  pn:  Wymiana   

          oświetlenia na energooszczędne  w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji  w  

          Rawiczu,

         3/zmiany uchwały Nr XIII/110/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28  

          października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości   

          dziennych stawek i sposobu jej poboru,

         4/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza

          technologicznego napowietrznej linii elektrycznej 110 kV relacji GPZ Rawicz – GPZ 

          Góra, na terenie gminy Rawicz,

         5/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

            Przestrzennego, „Sarnowa II” w Rawiczu, Gmina Rawicz,

         6/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie  

          ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego,Dworcowa, 11 Listopada w Rawiczu,

         7/wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Rawicz, udziałów w spółce – 

             Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu,

         8/zmiany Uchwały NrXVI/145/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz  z dnia 30 grudnia

           2015 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów

           podróży służbowej radnych Rady Miejskiej Gminy Rawicz,

         9/zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Rawicz,

        10/zasad wnoszenia wkładów do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu,

        11/wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa ciągu   

           pieszo – rowerowego wzdłuż DK nr 36 na odcinku Sarnowa – Miejska Górka”,

        12/ kalkulacji stawki jednostkowej dla celów udzielenia dotacji  przedmiotowej   dla 

            Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu,

        13/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023,

        14/zmiany uchwały budżetowej na  rok 2017.       

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

XI.  Wolne głosy i wnioski.

XII. Zakończenie.

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Gminy Rawicz

                                                                                      (-) Marek  Przybylski

DO GÓRY