A- A A+

Ważne komunikaty - akcja zima 2016/2017

W związku z sezonem zimowym zamieszczamy najważniejsze komunikaty dotyczące zagrożeń dla zdrowia i życia. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Rawicz przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości położonym w granicach administracyjnych gminy Rawicz o obowiązkach wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czytości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 466).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy "właściele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy (...)".
 
 
 

Informacja o realizatorach akcji zimowej i koordynatorze akcji. 

Informacja zawiera kontakty do jednostek utrzymujących stan dróg w okresie zimowym oraz kontakt z koordynatorem akcji z ramienia Urzędu
 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia znacznych opadów śniegu, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu z dachów, nawisów lodowych, śnieżnych pojawiających się na elementach budynku. Zjawiska te mogą spowodować zagrożenia życia lub  zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.

Jednocześnie przypominam właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom wszystkich obiektów budowlanych o obowiązku ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej w szczególności w zakresie  związanym z wymaganiami, o których mowa w art.5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zm.). W szczególności dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych należy przestrzegać wymagań związanych z ich utrzymaniem, o których mowa w art. 61 ust. 2 Prawa budowlanego, który zobowiązuje właścicieli, zarządców i administratorów budynków do likwidacji zagrożeń stwarzanych przez zaleganie śniegu na dachach oraz nawisy śnieżne i lodowe. Zgodnie z tym samym przepisem mają oni obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska, tj. m.in.: intensywne opady atmosferyczne oraz silne wiatry.

Art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego zgodnie z którym, obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów ściegu, w przypadku, gdy może to spowodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Art. 70 Prawa budowlanego - właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1-4a. usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
Ponadto kto nie spełnia określonego w art. 61 ww. ustawy obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności  albo pozbawienia wolności do roku /art. 91a Prawa budowlanego/.
W przypadku braku wywiązywania się przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego z obowiązku usuwania ponadnormatywnej ilości ściegu z dachu oraz nawisów śnieżnych i lodowych będą wydawane stosowne decyzję administracyjne oraz wystawiane mandaty karne.
 
 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

DO GÓRY