RODO - klauzule do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w monitoringu wizyjnym.

Klauzula informacyjna dotycząca postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w procesie realizacji budżetu obywatelskiego - karta zgłoszeniowa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie realizacji budżetu obywatelskiego - karta do głosowania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie przyznawania dotacji celowych.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w realizacji procesów Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach iniclatywy lokalnej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurach związanych z inwestycjami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych właścicieli terenów wskazanych pod aktywizację gospodarczą.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z Kartą Mieszkańca.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w promocji gospodarczej gminy Rawicz.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie wychowania w trzeźwości przeciwdziałania alkoholizmowi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w działaniach związanych z ochroną zwierząt.

files/RODO/+RODO - ochrona śrKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z ochroną środowiska i rolnictwem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatków.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy zewnętrznych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie promocji Gminy Rawicz.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych sobowych. Rada Miejska Gminy Rawicz.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rejestracji korespondencji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie dowodów osobistych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie ewidencji ludności.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przy organizacji imprez masowych.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie udostępniania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z powszechnym obowiązkiem obrony RP.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w wyborach i referendach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie przyznawania stypendiów sportowych i nagród.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z transportem drogowym i publicznym transportem zbiorowym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z aktami stanu cywilnego.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych związanych z przyznawaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie zmiany imienia lub nazwiska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z procesem gospodarki nieruchomościami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z ochroną środowiska i rolnictwa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z drogami publicznymi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z transportem publicznym, transportem drogowym, utrzymaniem czystości i porzadku w gminach oraz prawem energetycznym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z wyborami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z zamówieniami publicznymi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zarządzanie Kryzysowe.

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych w procesach wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dotowanie niepublicznych żłobków.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dotowanie niepublicznych przedszkoli.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dzienny opiekun.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - dyrektorzy publicznych przedszkoli i szkół podstawowych - sprawy kadrowe.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - wyłonienie w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola/publicznej szkoły podstawowej lub powierzenie tego stanowiska kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - kształcenie specjalne.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - opiniowanie i zatwierdzanie arkusza organizacji publicznego przedszkola/publicznej szkoły podstawowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - prace społecznie użyteczne.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - zawiadomienie o zamiarze likwidacji lub przekształcenia publicznego przedszkola/publicznej szkoły podstawowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - przyjmowanie do przedszkoli i szkół podstawowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - obsługa Systemu Informacji Oświatowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - ewidencja szkół i placówek niepublicznych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - rejestr żłobków/klubów dziecięcych.

 

DO GÓRY