Sektor pozarządowy

W Rawiczu działa blisko 60 stowarzyszeń. Może nie największą, ale najbardziej widoczną i energiczną grupą są kluby sportowe. Na ich działalność miasto przeznacza blisko 600 000 PLN. Dzięki środkom publicznym, możliwa jest realizacja blisko 40 zadań, w tym aż 25 z dziedziny sportu. Rocznie wsparcie ze strony miasta otrzymuje około 30 stowarzyszeń, w tym 15 sportowych. 
 
Gmina podejmuje wiele przedsięwzięć przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Są wśród nich oczywiście standardowe działania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i z rocznych programów współpracy. Ale są również działania wykraczające poza te dokumenty, które można uznać za nowatorskie i pionierskie. Doskonałym przykładem jest powołanie do życia w 2000 roku Społecznej Rady Sportu przy Burmistrzu Gminy Rawicz. Inicjatywa ta, jak się później okazało, wyprzedziła o prawie 5 lat zapis w ustawie o kulturze fizycznej, który sformalizował na szczeblu państwa zasady funkcjonowania rad sportu w samorządach.
 
W 2015 roku powołano do życia Rawicką Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Jej działalność rozpisana jest na lata 2016 - 2018. Do zadań Rady należy w szczególności:
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami, w tym programu współpracy
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych
 
Od 2015 roku funkcjonuje program Inicjatywa lokalna. Jest to kolejna forma współpracy z mieszkańcami. Inicjatywa loklana skierowana jest przede wszystkim na realizacje małych projektów inwestycyjnych, które mają poprawić estetykę podwórek i skwerów w mieście lub ułatwić dostęp do korzystania z mienia komunalnego.
 
Kolejnym niecodziennym projektem jest "Kawiarenka NGO". Polega na tym, że administracja i organizacje pozarządowe spotykają się w luźnej, niezobowiązującej atmosferze by rozmawiać o współpracy.
 
Co roku organizowane są Targi Ekonomii Społecznej, podczas których organizacje mogą promować swoje działania i zachęcać do czynnego udziału we własnych projektach. 
 
Ogólnie dobra współpraca urzędu z organizacjami lokalnymi, jak i z dużymi stowarzyszeniami zewnętrznymi i zintensyfikowanie przepływu informacji przynosi ożywienie w sięganiu przez nasze stowarzyszenia po środki zewnętrzne. Na razie są to małe granty, jednak już teraz można śmiało stwierdzić, że jest parę stowarzyszeń które potrafiłyby sięgnąć nawet po środki unijne.
 
Zmiana w ostatnim czasie podejścia do form i zasad współpracy JST-NGO podparta rozwiązaniami systemowymi, głównie poprzez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku, wprowadziła ożywienie w działalności społecznej, które obserwujemy między innymi poprzez coraz liczniejsze działające na naszym terenie organizacje. Świadczy to o dobrym klimacie panującym w Rawiczu.
 
 
 
 
 
 
DO GÓRY