Ranne lub porzucone zwierzę

Opieka nad zwierzętami

Zgłoszenia o zagubionych lub znalezionych zwierzętach

Informacje ogólne/ważne telefony

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Rawicz obejmuje następujące działania: odławianie i umieszczanie w Schronisku zwierząt bezdomnych; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach drogowych, bądź pozostających w stanie nieleczonej choroby, a rokującym na wyzdrowienie, których właścicieli nie ustalono; współpracę ze Schroniskiem w zakresie poszukiwania dotychczasowych lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w Schronisku poprzez m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt ze schroniska na stronie internetowej Gminy, tablicach ogłoszeń i ogólnodostępnych portalach społecznościowych; podejmowanie działań mających na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów wolno żyjących kotów oraz udzielanie tym opiekunom niezbędnej pomocy; umieszczeniu zwierząt gospodarskich, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt w gospodarstwie rolnym położonym w Słupi Kapitulnej 42 celem zapewnienia miejsca i opieki tym zwierzętom;

Odławianie bezdomnych zwierząt dokonuje się po nieanonimowym zgłoszeniu lub z urzędu. Zadanie wykonywane jest w sposób ciągły przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, bądź Schronisko w Henrykowie lub Gminne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Rawiczu – od momentu jego uruchomienia.

Dokarmianie wolno żyjących kotów realizuje się poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt, którzy rozmieszczają ją w miejscach uczęszczanych przez te zwierzęta.

UCHWAŁA NR XXXVI/381/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2017

Strona internetowa Schroniska w Henrykowie

Przejdź do informatora gminnego

DO GÓRY