REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/18

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
Podstawy prawne: 
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) - rozdział 6.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek(Dz. U. 2017 r., poz. 610).  
 3. Uchwała nr XXXVI/377/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 r. poz. 2539).
 4. Uchwała nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017 r., poz. 2538).
 5. Zarządzenie nr 658/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
 6. Zarządzenie nr 659/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018.Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

 

I. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

 Wniosek

 Oświadczenie kryteria ustawowe  

 

II. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW A TAKŻE LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA

 

KRYTERIA:

 1. pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej  lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 20 pkt,
 2. zadeklarowanie przez rodziców kandydata całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu – 18 pkt,
 3. kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja – 14 pkt,
 4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w gminie Rawicz do klas I-III w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja – 14 pkt,
 5. miejsce pracy co najmniej jednego rodzica z dwojga pracujących poza gminą Rawicz –10 pkt,
 6. przedszkole, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat, jest najbliżej położonym przedszkolem względem jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym względem miejsca pracy co najmniej jednego rodzica z dwojga pracujących lub prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w systemie dziennym – 5 pkt.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA WW. KRYTERIÓW:

 1. oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 1 do uchwały) - POBIERZ,
 2. oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu  dziecka w przedszkolu (załącznik nr 2 do uchwały) - POBIERZ,
 3. kopia deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym przedszkolu w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja,
 4. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w gminie Rawicz do klas I-III w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja (załącznik nr 3 do uchwały) - POBIERZ,
 5. oświadczenie rodzica o miejscu pracy poza gminą Rawicz (załącznik nr 1 do uchwały) - POBIERZ,
 6. oświadczenie rodzica o bliskości przedszkola względem miejsca zamieszkania kandydata lub względem miejsca pracy co najmniej jednego rodzica z dwojga pracujących lub prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w systemie dziennym (załącznik nr 4 do uchwały) - POBIERZ.

 

III. TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW, PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Rodzaj czynności

Termin

Termin
postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz
z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

20.04. - 12.05.2017 r.

29.05. - 07.06.2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.05. - 19.05.2017 r.

08-14.06.2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.05.2017 r.

godz. 15.00

19.06.2017 r.

godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.05. - 24.05.2017 r. do godz. 15.00

19-21.06.2017 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.05.2017 r. godz. 15.00

09 czerwca 2016r. godz. 15.00

6 Możliwośc wystąpienia przez rodzica kadydata do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/odziału przedszkolnego 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekutacyjną 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego
8
Możliwość wniesienia przez rodzica do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 7 dni od dnia otrzymania odwołania
10 Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego  

 

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać: 
 • ze stron internetowych: Gminy Rawicz lub przedszkoli
 • w przedszkolach 
 • w Biurze Obsługi Klienta UMG Rawicz.
2.Należy starannie wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego wymagane oświadczenia i dokumenty.  
3.Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych placówek, przy czym w każdym wniosku trzeba określić tę samą kolejność wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 
4.Wnioski do przedszkoli: nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 w Rawiczu (z wyjątkiem oddziałów zamiejscowych w Dębnie Polskim i Szymanowie) składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz.
5.Wnioski do niżej wymienionych przedszkoli składa się odpowiednio: 
 • do Przedszkola nr 4 w Sarnowie – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu, ul. Szkolna 3; do oddziałów zamiejscowych w Żołędnicy i Dąbrówce – w siedzibach oddziałów, tj. Żołędnica 29 i Dąbrówka 21
 • do oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 6 w Rawiczu w Dębnie Polskim i Szymanowie – w siedzibach oddziałów, tj. Dębno Polskie, ul. Rawicka 27 i Szymanowo 5,
 • do Przedszkola w Masłowie – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie, ul. Śląska 58, 63-900 Rawicz,
 • do Przedszkola w Słupi Kapitulnej – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej 117,
 • do Przedszkola w Zielonej Wsi  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi, Zielona Wieś 71.
6.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

 

 

 

I. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 wniosek o przyjęcie

 Oświadczenie kryteria ustawowe  

 

II. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW A TAKŻE LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA

 

KRYTERIA:

 

 1. miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której   znajduje się oddział przedszkolny – 20 pkt,
 2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego w tej szkole w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja – 15 pkt, 
 3. pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej  lub gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt,
 4. miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej  lub gospodarstwa rolnego lub pobierania nauki w systemie dziennym co najmniej jednego rodzica w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się oddział przedszkolny -  7 pkt,
 5. w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, zamieszkują krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki po zakończeniu zajęć w oddziale przedszkolnym – 5 pkt.
 
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA WW. KRYTERIÓW:
 
 1. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się oddział przedszkolny (załącznik nr 5 do uchwały) - POBIERZ,
 2. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej lub oddziału  przedszkolnego w tej szkole w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja (załącznik nr 6 do uchwały) - POBIERZ
 3. oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (załącznik nr 7 do uchwały) - POBIERZ,
 4. oświadczenie rodzica o miejscu pracy co najmniej jednego rodzica z dwojga pracujących w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się oddział przedszkolny (załącznik nr 7 do uchwały) - POBIERZ,
 5. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania krewnych kandydata (załącznik nr 8 do uchwały) - POBIERZ.
 

III. TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW, PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Rodzaj czynności

Termin

Termin
postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

20.04. - 12.05.2017 r.

29.05. - 07.06.2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.05. - 19.05.2017 r.

08 - 14.06.2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.05.2017 r. godz. 15.00

19.06.2017 r. godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22 - 24.05.2017 r. do godz. 15.00

19-21.06.2017 r. do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.05.2017 r. godz. 15.00

23.06.2017 r. godz. 15.00

6 Możliwość wystąpienia przez rodzica kandydata do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
7 Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego
8 Możliwość wniesienia przez rodzica do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia  7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9 Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 7 dni od dnia otrzymania odwołania
10 Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego  

 

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1.wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można pobrać: 
 • ze stron internetowych: Gminy Rawicz lub szkół podstawowych (nr 3 i nr 4),
 • w szkole podstawowej (nr 3 i nr 4)
 • w Biurze Obsługi Klienta UMG Rawicz.
2.Należy starannie wypełnić wniosek oraz dołączyć do niego wymagane oświadczenia i dokumenty.
3.Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć w szkole, w której wybrany oddział funkcjonuje.
4.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówki będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

 

 

I. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I

 wniosek o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego

 wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego

 pisemna zgoda rodzica

 oświadczenie kryteria ustawowe

 

 

 

II. KRYTERIA WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA RAWICZ

 

 1. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Rawicz – 5 pkt,
 2. kandydat uczęszczał do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy dana szkoła podstawowa lub uczęszczał do oddziału przedszkolnego na terenie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie - 5 pkt,
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza lub uczęszczało do szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie – 4 pkt,
 4. miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym przez rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie – 3 pkt.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

 

 1. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata na terenie gminy Rawicz (załącznik nr 1 do uchwały) - POBIERZ,
 2. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata, w roku poprzedzającym rekrutację, do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy dana szkoła podstawowa lub do oddziału przedszkolnego na terenie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (załącznik nr 2 do uchwały) - POBIERZ,
 3. oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (załącznik nr 3 do uchwały) - POBIERZ,
 4. oświadczenie rodzica o miejscu pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (załącznik nr 4 do uchwały) - POBIERZ.

 

III. TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW, PROCEDURA ODWOŁAWCZA

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin postępowania uzupełniającego

 1.  

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrUtacyjnym

20.04. - 12.05.2017 r.

29.05. - 07.06.2017 r.

 1.  

Przeprowadzenie prób sprawnościowych

25–27.04.2017 r.

01–02.06.2017 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawnościowej

28.04.2017 r. godz. 15.00

05.06.2017 r. godz. 15.00

 1.  

Weryfikacja wniosków przez szkolną komisję rekrutacyjną

15–19.05.2017 r.

08-14.06.2017 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.05.2017 r. godz. 15.00

19.06.2017 r. godz. 15.00

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22-24.05.2017 r. do godz. 15.00

19-21.06.2017 r. do godz. 15.00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26.05.2017 r. godz. 15.00

23.06.2017 r. godz. 15.00

8. Możliwość wystąpienia przez rodzica kandydata do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
9. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
10. Możliwość wniesienia przez rodzica do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 7 dni od dnia otrzymania odwołania
12. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego   

 

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej są do niej przyjmowane z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. Wzór zgłoszenia dostępny jest w szkołach obwodowych.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest prowadzone, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym wymaga pobrania formularza wniosku o przyjęcie dziecka (odpowiednio do klasy ogólnodostępnej lub oddziału sportowego), wypełnienia i złożenia w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej.
 3. Wniosek należy starannie wypełnić i dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

DO GÓRY