Druga edycja projektu "Rosnę zdrowo na sportowo"

Od 04 marca 2019 r. rozpoczęliśmy drugą edycję projektu „Rosnę zdrowo na sportowo”. Jest to program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, którego celem jest zadbanie o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, rozwój i podnoszenie ich sprawności fizycznej, zachęcenie ich do regularnej aktywności ruchowej, kształtowanie  nawyku dbałości o własne zdrowie oraz nabywanie umiejętności tworzenia środowiska, które sprzyja  zdrowiu. Projekt będzie realizowany w 8 gminnych szkołach  podstawowych. Zajęcia będą  odbywały się  od   04.03.2019 r. do 19.06.2019 r. -  klasy  I oraz od 02.09.2019 r.  do 07.12.2019 r. - klasy II.  Łączna liczba uczestników objętych zadaniem wyniesie 303, zajęcia będą prowadzone 2 razy w tygodniu po 45 min. dla każdej z grup przez 16 nauczycieli  wychowania fizycznego posiadających kwalifikacje do zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Na realizację programu zaplanowano kwotę: 61 410,00 zł (z czego 30 705,00 zł to wkład własny Gminy, 30 705,00 zł to środki  z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki).