Wakacyjny dyżur przedszkoli w gminie Rawicz

Z opieki wakacyjnej w Przedszkolu mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do danego przedszkola. Na dyżur przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących.
Chęć skorzystania z opieki wakacyjnej należy zgłosić w Przedszkolu osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Przedszkola lub drogą elektroniczną w terminie do 19 czerwca 2020 r. 
 
Ze względu na nieustające zagrożenie epidemiczne przedszkola będą funkcjonowały w warunkach wzmożonego rygoru sanitarnego i w zmniejszonej liczebności grup.

Zaproszenie na XVIII Rawicki Festiwal Nauki

Burmistrz Gminy Rawicz oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Rawickiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się 13 marca 2020 r. (tj. piątek) w godzinach 10:00-13:00 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35. 
Wydarzenie to ma jasno określony cel. Jest nim pomoc młodym ludziom w wyborach edukacyjnych i zawodowych oraz popularyzacja nauki.Oferta Festiwalu ma zachęcić i przekonać młodzież do wartości uczenia się i poznawania świata, do zdobywania wykształcenia i zawodu odpowiedniego do swoich predyspozycji. 
 
Dodatkowe informacje związane z Rawickim Festiwalem Nauki znajdują się w załącznikach.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” już od lipca

Świadczenie  „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Druga edycja projektu "Rosnę zdrowo na sportowo"

Od 04 marca 2019 r. rozpoczęliśmy drugą edycję projektu „Rosnę zdrowo na sportowo”. Jest to program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, którego celem jest zadbanie o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, rozwój i podnoszenie ich sprawności fizycznej, zachęcenie ich do regularnej aktywności ruchowej, kształtowanie  nawyku dbałości o własne zdrowie oraz nabywanie umiejętności tworzenia środowiska, które sprzyja  zdrowiu. Projekt będzie realizowany w 8 gminnych szkołach  podstawowych. Zajęcia będą  odbywały się  od   04.03.2019 r. do 19.06.2019 r. -  klasy  I oraz od 02.09.2019 r.  do 07.12.2019 r. - klasy II.  Łączna liczba uczestników objętych zadaniem wyniesie 303, zajęcia będą prowadzone 2 razy w tygodniu po 45 min. dla każdej z grup przez 16 nauczycieli  wychowania fizycznego posiadających kwalifikacje do zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Na realizację programu zaplanowano kwotę: 61 410,00 zł (z czego 30 705,00 zł to wkład własny Gminy, 30 705,00 zł to środki  z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Nabór uzupełniający do szkół i przeszkoli

W dniach od 6 do 17 maja można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub klasy I szkoły podstawowej w ramach naboru uzupełniającego na wolne miejsca. Nabór jest prowadzony do Przedszkola nr 1 w Rawiczu, Przedszkola w Masłowie, Szkoły Podstawowej w Sierakowie oraz Szkoły Podstawowej w Masłowie. Wnioski prosimy składać elektronicznie w systemie NABÓR (wypełnienie wniosku będzie możliwe od dnia 06 maja 2019 r.). Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do wiadomości publicznej dnia 27 maja, natomiast ostateczne wyniki naboru uzupełniającego będą znane 31 maja 2019 r.

Dostęp do systemu NABÓR można uzyskać klikając w poniższy link:

https://nabor.pcss.pl/rawicz

Strajk nauczycieli – komunikat gminy

W 5 placówkach do strajku zamierzają przystąpić wszyscy nauczyciele, w pozostałych dyrektorzy będą dysponowali wąską kadrą. Wszystkie gminne placówki informują rodziców o utrudnieniach, jakie wiążą się z ogólnopolskim strajkiem w oświacie. 
 
Władze gminy Rawicz podjęły decyzję, aby niektóre gminne placówki umożliwiły prowadzenie zajęć dla dzieci. Alternatywne formy zajęć dla dzieci zadeklarowała Rawicka Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Ziemi Rawickiej. W godzinach otwarcia Biblioteki i filii dzieci mogą korzystać z zajęć komputerowych, gier planszowych i zajęć bibliotecznych w grupach do 20 osób, za zgodą i odpowiedzialnością rodziców. Z kolei Muzeum 8 kwietnia w godz. 11.00 - 13.00 przygotowało zajęcia warsztatowe o tematyce regionalnej. Tutaj zgłoszenia dzieci są przyjmowane telefonicznie (65 545 35 75) do wyczerpania limitu miejsc. Rodzice są zobowiązani do złożenia pisemnej zgody na udział dziecka w zajęciach. Są to propozycje opieki doraźnej, nie całodziennej.
 
Z kolei ZUS przypomina, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia przedszkola/szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecka w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zamknięcie jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni. 
 

Strajk nauczycieli - komisje egzaminacyjne

W związku z tegorocznymi egzaminami: gimnazjalnym (10-12.04.2019 r.) i ósmoklasisty (15-17.04.2019 r.) oraz trudnościami, jakie mogą wystąpić w szkołach z powołaniem zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących podczas egzaminów z powodu strajku nauczycieli, informujemy, że członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas egzaminów może być każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne.
 
Wszystkie chętne osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne, które chciałyby pełnić taką rolę, prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do dyrektorów gminnych szkół podstawowych. 
Dane kontaktowe do szkół znajdują się tutaj: 
Wystarczy podać: imię i nazwisko, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot i numer 
tel. kontaktowego, ostatnie miejsce zatrudnienia oraz termin egzaminu, w którym osoba jest gotowa wziąć udział. Aby pełnić taką rolę, nie trzeba pracować w szkole.
 
Jakie są zadania osoby zgłaszającej się?  
Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.
Każda okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowała materiały instruktażowe udostępnione na stronach internetowych każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - informacja dla rodziców

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych będą uczestniczyli absolwenci klas gimnazjalnych i absolwenci klas VIII szkół podstawowych. 

 

W związku z powyższym informujemy, że Wielkopolski Kurator Oświaty opublikował na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu Informator o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2019/2020.
Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Informator dostępny jest w serwisie w zakładce: Szkoły i organy prowadzące, Rekrutacja oraz Rodzice i uczniowie.
 
 
 
 
 
 
 

I Gminny Konkurs Języka Angielskiego Londyn - Step by step

26 marca w Szkole Podstawowej w Sierakowie odbył się I Gminny konkurs Londyn – Step by step.

Szkoła Podstawowa w Sierakowie z wizytą w Meiningen w Niemczech

W dniach od 17 do 23.03. uczniowie i nauczyciele SP w Sierakowie przebywali z wizyta w ramach programu Erasmus + w niemieckiej szkole Heinfling w Meiningen. Było to drugie spotkanie w ramach unijnego programu, pierwsze odbyło się w Polsce w listopadzie.

Program Stypendialny "Klasa"

Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia.

Program Stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC po raz dziewiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego. Program Stypendialny Horyzonty to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce.

Job shadowing w Sevilli realizowany przez nauczycieli SP4

Sześcioro nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 wyjechało w pierwszym tygodniu ferii do Sevilli do szkoły dwujęzycznej Colegio Salesiano San Pedro, aby przyglądać się pracy nauczycieli i uczniów w klasach dwujęzycznych.

Rawicki Festiwal Nauki 2019

Zapraszamy do udziału w Rawickim Festiwalu Nauki. Jest to cykliczne wydarzenie dedykowane szeroko rozumianemu doradztwo zawodowemu oraz popularyzujące naukę. W tym roku odbędzie się już siedemnasta edycja.

Dodatkowe informacje związane z Rawickim Festiwalem Nauki znajdują się w załączniku.

Plakat można zobaczyć tutaj (kliknij).

Nabór do szkół i przedszkoli 2019/2020

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. 1000, 1290, 1669 i 2245) określa się: 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 63/2019 z 14.01.2019 r.

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Kryteria - szkoły

Kryteria - przedszkola

 
Jednocześnie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”.
Dostęp do systemu jest możliwy od dnia 28 stycznia 2019 r. pod adresem:

Kliknij i przejdź do systemu 

 
DO GÓRY